Sida:Berzelius Bref 9.djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

70

33. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 10 dec. 1812.

Jag begynner med at besvara Herr Assessorens sista, kärkomna bref.

Hvad goniometrarna beträffar, så göras de nu i England med hjul af mindst dubbel diameter mot dem vi hafva här, och der således graderna utfalla mycket större. Finheten i bestämmandet lärer väl ändå hufvudsakligast bero på mineralogens öfvade hand och öga. Wollaston har i Nichols[on's] Journal en afhandling om vinklarnas olikhet hos kols[yrad] kalk och spathiga jernmalmer, som hufvudsakligen grundar sig på de resultat hans goniometer ger. Bournon67 protesterar högeligen emot denna afhandling, men så mycket jag kunde finna af Bournon's raisonement, så har han orätt.

Vridhanar af glas har jag hemfört tvenne. Den ene en simpel tapp til en vattenapparat, och den andre lik hosföljande figur, för at droppvis eller i afdelta repriser insläppa något i et annat kärl.

Af platinableck har jag en temmelig qvantitet, så at jag kan dela med mig, om Herr Assessoren skulle behöfva. (Curieust at tenn reduceras äfven med platina. Med guld reduceras det ganska lätt och är svårt at sedan afskilja derifrån.) Hvad platinans mjukhet beträffar, så blir den rena platinan ganska mjuk, men är också då så mycket svårare at hantera. Jag har äfven rent platinabläck, men valde heldre detta, som är utvalsadt af en gammal degel, som Zethelius68 gorde åt mig 1806 och som Lagerhjelm smälte hol på i bottnen med vismuthoxid. Jag tog den med til England för at se, hvad deraf kunde göras, och lät då valsa ut den. — Broling har låtit utslå et platina blad så tunnt som guldfolium.

Angående kortet med holen: så fanns fordom i dessa hol, tvärtöfver holet fina platinatrådar af den diameter, som på sidan tecknade bråk utvisar. Förmodligen hafva de nu gått sönder; kanske har Herr Assessoren icke sett dem utan hjelp