Sida:Berzelius Bref 9.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

84

jag gort med svafvelkisen och hvad jag fått veta från England i vettensk[apligt] hänseende, som dock ej är stort.

In politicis får Hr Assessoren bättre nyheter från sin bror, än jag kan ge. — Något som han icke ännu torde veta är 1o det obehagliga at general Morau d. 2. sept. kl. 7 f. m. afled i suit af sina blessurer89; keysaren i Ryssland har decreterat en ärestod åt honom i Pettersburg på Champ de Mars, samt lofvat en ansenlig hemgift åt hans dotter. — 2o At keysar Napoleon evacuerat Dresden, som nu försvaras endast af Dresdens borgerskap, samt at österrikiska och ryska tropparna satte sig i marche d. 4 sept. för at gå, ej mer til Dresden, utan til Leipzig. Hvartåt Nap[oleon] går, är obekannt. — En bulletin, som i dag med posten ankommit, omtalar en hel hop smärre fördelar, som blifvit fölgder af bataillen vid Dehnewitz,

Mina vördnadsfulla helsningar.
J. Berzelius.

P. S. Mac Michael är aldeles förtjust af Hrr Hisinger och Gahn, den förre agerade med honom som en bror och den andre som en far — säger han — och det kände jag igen.42. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 27 sept. 1813.

Jag tackar ödmjukast för 3:ne bref, det med M:lle Hochschild inberäknadt. Af de tvenne papper, som Hr Assessoren sände, var det ena Herr Assessorens eget med påskrifven adresse från Tennant, ehuru den var så illa skrifven, at det kanske ej var rätt lätt at förstå.

Jag sträfvar ännu med svafvelkisen, hvarpå jag ej fått något rätt redigt numerärt resultat. Så mycket har jag funnit, at den ej kan vara annat än den förmodade nya svafvelföreningen, hvars svafvelhalt är proportionell emot den röda