Sida:Berzelius Bref 9.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

86

4 vol. syrsatt saltsyregas och 1 vol quäfgas. Jag har inga skäl at anse detta bestämmande för correct; jag skalle tro at antingen 3 eller 5 vol. syrsatt saltsyregas innehållas deri, och i detta fall är den exploderande föreningen sammansatt af två syror i vattenfritt tilstånd, antingen af salpetersyrlighet eller salpetersyra med saltsyra. — Så som Davy upgifvit dess sammansättning, kunde den möjligen vara en trefaldig sammansättning af saltsyra, salpetersyra och salpetersyrlighet, analogue med den trefaldiga syran Marcet och jag erhöllo af svafvelkol med syrsatt saltsyra.

Jag har sett några vidare expositioner af Davy's försök med oxyfluoric acid; de bevisa icke just dess existens. — Från Davy sjelf har jag äntligen haft bref, hvari han är höflig, men säger at större delen af mina anmerkningar varit origtiga.91

För mig har det aldrig velat lyckas at göra några rätt goda svafvelstickor af oxymuriatet. Men gref Cronstedt har gjordt efter min föreskrift at rifva saltet med litet cinober och gummivatten eller sockervatten, hvari stickan doppas.

Var god och tacka Eggertz för hans goda omsorg at få min svarfstol i ordning; jag öfvar mig emedlertid på den usla pje[se]n jag har.

Mina vördna[dsfu]lla helsningar.
Berzelius.

P. S. Jag tackar ödmjukast för intention med receptet för sprängkolen; men det fanns ej i brefvet; således lärer Hr Assessoren väl hafva glömt at skicka det.43. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 11 oct 1813.

Jag är rätt et nöt at skrifva. Nu har jag gått och sölat i flera postdagar at afbörda min tacksamhet för 2 om ej 3 bref och profver på svafvelbundet jert. Men jag har gått och