Sida:Berzelius Bref 9.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
89

ju ej alldeles slagit all tanka på Stockholm ur hågen; sedan nu Henric i dessa dagar är gift och M:lle Marie innom kort blir det96, är Hr Assessorens hela hushåll sammansatt af Hr Assessoren och dess fru. Det skal då bli ganska tomt i Fahlun, och jag gissar at Hr Assessoren endast i Stockholm skal kunna finna något, som ersätter sina barns frånvaro, och ombytet af vistelseort och occupationer skal säkert göra det mindre kännbart. Blif icke brydd öfver flyttningen från Fahlun. Lemna det mesta qvar; på myntet finnas två laboratorier, och i Stockholm behöfvas ej sådana uplag, som Hr Assessoren måst hafva i Fahlun. — Sedan nu economiska och juridico-economiska företag absorberat Hr Assessorens ungdom och mannaår, så skänk åt en lugnare utöfning af vettenskapen frukten af sin långa erfarenhet och sin återstående lifstid. Lät omsider gå i fullbordan hvad så många så länge önskat och hvad Hr Assessoren många gånger sjelf erkänt vara rigtigt, at fri från economiskt bryderi lemna sig i Stockholm åt hvad Hr Assessoren blef född til. — Med få ord — låt på et eller annat sätt vederbörande veta at Hr Assessoren skulle vilja taga Hjelm's plats. Vilkoren äro: fria husrum, 500 r. bco i lön och 200 bco i exper[iment]pengar. Eggertz torde ej kunna få sysslan i alla fall. Svedenstjerna, Broling och Gust. Schwartz blifva nog svåra competitorer, men om Herr Assessoren söker platzen, så får Eggertz Hr Assessorens stipendium97, och båda kunna bli belåtna.

Lägg nu til på vågen för den goda saken alla de experimenter vi skola göra ihop, all den jouissance vi skola hafva af en prompt och lätt communication med andra länder, och många andra saker, som icke kunna til lika grad vinnas i Fahlun.

Svara för all del: Ja! och Rothoff och jag skola upgöra det öfriga.

Skulle Herr Assessoren draga på svaret, så skrifver jag promt til frun och ber henne hjelpa til at öfvertala Herr Assessoren.

Hälsning och vänskap. J. Berzelius.