Sida:Berzelius Bref 9.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

90

45. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 1 nov. 1813.

Jag tackar ödmjukast för icke mindre än 3 bref; jag kan icke neka at det var rätt bedröfligt at Herr Assessorn icke bet på min krok; jag hade et halft hopp at kanna fånga Herr Assessoren, nu ser jag klarligen at vi icke få smickra oss med det hopp at någonsin få Herr Assessorns bopålar hitflyttade.

Eggertz är väl ej utan hopp, ehuru det icke kan vara stort, emedan det vanliga anseendet til personen vid sysslors besättande säkert kommer ifråga, och således Broling's beskedlighet, hans engelska resa och hans verkliga många förtjänster i mycket annat, än hvad som här fordras, komma at vidt och bredt omtalas. Emedlertid agerar Rothoff i denna sak med ståndaktighet och köld och lägger mycken vigt på instructionen, hvilken icke kan upfyllas hvarken af Broling eller Svedenstjerna, och kommer säkert at til högre ort bära sina raisoner, ifall de icke skulle apprecieras af Collegium. Skada blott at å högre ort är intet mer at vänta än i Bergscollegium, så länge kronprinsen ej är hemma. Br[oling] hade i går varit hos Rothoff och försökt at omvända honom; bland argumenterna för sina kunnskaper i chemien anförde han: »Herr Bergsr[ådet] lärer väl påminna sig at det var hos mig, som kalium gordes här om året?» Åja, svarade Rothoff, det mins jag så mycket bättre, som det var min egen son som gorde det. — I öfvermorgon är jag bjuden på corruptionscalas hos Robsahm98, som intresserar sig för Broling. Jag önskar Br[oling] alt godt, men calaser förändra ej min öfvertygelse, och frågar mig någon om den, så säger jag den, til och med på calaset.

Jag tackar ödmjukast för svafvelbundna jernet; jag har ännu icke gort något prof derpå, men kommer väl dertil snart. Jag har begynnt på de välsignade Grängesmalmerna och har företagit mig at med det samma undersöka sjelfva det jernförande mineralets chemiska natur. Jag har likväl analyserat blott en af dem complett; den är sammansatt af röd och