Sida:Berzelius Bref 9.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
91

svart oxid i det förhållande at den röda håller 3 ggr så mycket syre och 2 ggr så mycket jern som den svarta. — Jag har fiskat efter at få mig en magnet för at se, hvad sort malm den kan hålla, men ännu ej kunnat få andra än så ytterst svaga, at de ej verka annat än på magnetnålen utan at sjelfva draga någon ting betydligt. — Det som är besynnerligt är at jag funnit en stuff röd jernoxid d. ä. blodsten, som är polarisk.

Jag anhåller at Herr Assessorn är så god och lägger mig för fru Järta's fötter.99 Hon var så god och lofvade mig minst 30 alnar af lärftet; skulle jag kunna få mer, så tar jag det; hvad jag ej sjelf skulle behöfva, kan jag tjena någon af mina vänner med, ty lärftspriset är betydligt högre här i Stockholm.

Vi lyckönska oss inbördes öfver Kronprinsens stora framsteg. Det sägs at han vänder sig nu mot Hollstein.

Min vördnad för familjen.

Hälsning och vänskap.
J. Berzelius.

P. S. Tack för rådet til el[ektricitets] machinens förbättring; genom tilsats af musivguld har jag fått den så stark den kan bli; gnistorna bli dock ej långa af brist på god isolering.46. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 11 nov. 1813.

Det var rätt tröstrikt at höra, det Hr Assessoren ej slagit Stockholm ur hågen; skjut bara ej alt för länge up med hitflyttningen.

Med svafvelbundna jernet har jag begynnt tvenne försök, som likväl misslyckats båda, emedan det röda jernsaltet jag til dess decomposition nyttjadt var oxideradt med salpetersyra, hvarigenom et basiskt, i syror olösligt styggtyg