Sida:Berzelius Bref 9.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

92

bildas, som innehåller svafvelsyra, ammoniak och jernoxid och som förvillar altsamman.

Rörande Eggertz och hans ansökning har jag i sällskap med Rothoff funderat på om man icke kunde skaffa Broling survivence på gubben Lidin100, som är directeur öfver mynttilverkningen, hvilken sednare behöfver all Broling's handtverks-talent för at kunna uphjelpas ur det eländiga tilstånd, hvari den nu befinner sig. Dock vet jag ännu icke, til hvad grad detta kan vara rimligt. — Svedenstjerna söker med all ifver, och under det han berömmer Broling, så säger han om honom alt hvad en slug medsökare kan säga til sin vederparts förfång. Han har nu ex corde talat med mig derom; jag afrådde honom från at söka, tilläggande at, så mycket jag hittils hört af saken, skulle han ganska säkert icke kunna få sysslan. Då geck han hem och blef så melancholisk, at han skrämde Mac Michael, som bor hos honom. Det gorde mig ondt om honom, men det är bättre at han gör sig beredd at ej vinna sin but, än at på en gång vid sysslans bortgifvande gå miste om sin sak. Han hotar altid med at sälja bort sin mineralsamling, ge vettenskaperna fan och at blifva bonde.

Gud välsigna Herrarna, serdeles Eggertz, för den svarfstolen, som kom i går.101 Jag har i dag ej gort annat än svarfvat välsignelser öfver Herrarna, och jag skal säkert svarfva ännu flera i morgon. Det var andra don än min uslighet, som Eggertz skrattade så godt åt. Emedlertid är patronverket på den nya icke i serdeles godt skick, ty så som det nu är, kan jag icke borra i svarfstolen och med et ord icke svarfva utan fäste i båda ändar.

Just nu var Rothoff här, som fått bref af Eggertz, hvari står at han äfven skrifvit til mig; jag har dock ej fått hans bref ännu. Jag har skrifvit på betyget. Rothoff sade mig at i Bergscollegium får Eggertz ej sysslan, men han vill skrifva et så beskaffadt dictamen, at saken skal vinnas hos kungen. — Derom säger jag som et italienskt ordspråk: Du byter om capellmästare, men musiken är den samma.