Sida:Berzelius Bref 9.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
93

Efter alla öfverläggningar (med så många fruntimmer jag känner) om lärftet stannar jag i det beslut at af fru Järta ej begära mer än 30 alnar af det medsände profvet; skulle jag deremot med mitt fördröjda svar hafva satt säljerskan i den belägenhet, at hon ej kan bli af med det, så tager jag så stor del deraf, som hon genom min försummelse och genom mitt beting blifvit förhindrad at afyttra.

Men posttimman slår.

Tusende hälsningar til famillen.
J. Berzelius.

P. S. Om jag har skrifvit dumheter i brefvet, så ursägta, men jag får ej tid at läsa igenom det.47. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 6 dec. 1813.

För tvenne bref aflägger jag min ödmjukaste tacksägelse, äfvensom för lärftspaketet, hvilket jag också emottagit. Orsaken til mit söl ligger i en serdeles envis migrän, som under hela denna tid i den beständigt fuktiga väderleken förföljt mig och som jag, de få dagarna vi hade kalit och torrt, aldeles slapp. Den hemsöker mig nu åter, sedan slasket begynnt.

Jag har nu någon tid bortåt sysselsatt mig med några fruktlösa försök, som jag oagtadt snart två månaders ihärdighet ändå icke varit i stånd at bringa til en sådan grad af precision, at de gifva användbara resultat. De angå vextsyrorna. Jag har försökt at förbränna vägda portioner af deras salter med blyoxid, hvilka jag blandat med brun blyoxid och uphettadt i giasretort, men som denna decomposition skedde för häftigt, så förändrade jag den så, at jag inlade blanningen i et glasrör och lät hettan gå småningom framifrån bakåt, hvarvid försöket väl geck sakta nog för sig, dock blåstes altid röret ut, och slutligen tog gasen sig et hol, oagtadt tryckningen af quicksilfret i gasapparaten ej utgorde mer än 18 tum. Der-