Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
6
DAGBOK UNDER SOMMAREN 1812.

af regeringen fått till min resa. Vi sökte sedan, alla tillsamman, sir Joseph Banks, som ej var hemma; därpå gjorde vi visit hos Rehausen eller rättare hos kommissionssekreteraren Engström, hos hvilken ministern håller till på postdagarna. Rehausen emottog mig utmärkt höfligt, och jag förnam sedan, att denna artighet till en stor del härrörde från de rekommendationer jag i brefvet medförde såväl å h. exc. statsministerns3 vägnar som å Hans K. Höghet kronprinsens. Från ministern gingo vi att söka Davy, hvars logis vi likväl ej funno. Därifrån gingo vi till Board of — —4 för att träffa sekreteraren, en lärd botanist, mr M'Lee, därifrån till Alien Office, där jag gjorde min deklaration, d. ä. besvarade skriftligen åtskilliga tryckta frågor rörande min ålder, födelse, hemvist etc. för att sedan erhålla licens att kvarblifva i staden. Vi gingo med en båt från Westminster bridge floden utför till London bridge, hvarifrån vi hade ganska nära till Brunmarks. Jag åt middag i sällskap med Brunmark och hans ämabla fru5 och skref på aftonen några bref till Sverige. Efter en kort aftonpromenad gick jag hem.

1 juli. Onsdag. Mitt logis vid Wellclose square var så aflägset från alla mina tillkommande litterära bekantskaper, att Brunmark och Tottie rådde mig att flytta därifrån 12 svensk mil längre mot västra ändan af staden i Leicester square. Jag hade därföre föresatt mig att i dag utse mitt nya boningsställe. Jag började min dag med ett besök hos min förmyndare Brunmark, som oaktadt sina många göromål förde mig till Tottie, dit jag omöjligen skulle hafva hittat ensam. Från Tottie beledsagades jag ytterligare af en ung svensk, hr Langenberg,6 till Leicester square, där jag ackorderade om ett par snygga rum till 1 guinea i veckan och frukost till 1+12 shilling om dagen. Därifrån gingo vi till en skräddare, där jag beställde mig åtskilliga nya kläder, hvaraf jag nu var i behof. Därifrån begåfvo vi oss till Albemarle street till Royal