Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/237

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
221
22 JUNI 1819.

vi stannade att hvila vid en så kallad barack på nedre platån. Dessa baracker äro små träkojor till nattläger för herdar, som på bergen valla boskap. Herdarne hyra under sommartiden kor från hela slättlandet la Limagne, som ej har bete och således saknar sommarföda åt boskapen, och betala en napoleon d'or för hvar ko, hvaremot de begagna hennes mjölk och tillverka däraf smör och ost. En sådan barack uppsattes då i centrum för betesplatsen, och man gör där ost och smör af mjölken efter 200 till 600 kor. Mjölkvassla och bröd utgör herdarnes föda, och hvad de ej kunna förtära af vasslan användes att föda svin med, så att hvarje barack har med detsamma en ganska stor svinstiga. — Vi smakade på vasslan, hvaraf vår ledsagare drack ett par duktiga skålar för att styrka sina ben, hvarefter vi nedstego från platån till baden. Denna nedväg var ett i sicksack gående stenrös, sammansatt af lösa, lättrörliga, kantiga stenar, så att vi här hade att utstå nya mödor för att komma ned. Det var alldeles mörkt, då vi nedkommo.

Vi hade innan uppgåendet betingat oss bad i det varma kallvattnet, men badaren, som tyckte, att det var för sent, ville inga gifva, förebärande, att ett rör gått sönder; som jag kände brunnsmästarelättjan, anade jag, att det här var blott ett förebärande, och bad vår ledsven begära ordres från brunnsläkaren, hvilka erhöllos, och vi fingo genast bada, hvilket jag ansåg ganska nyttigt för vår hälsa efter så mycken fatigue och så mycken omväxling af köld och värme. Baden äro så inrättade, att vattnet ur källan rinner direkt in i badkaret på ena sidan och ut på den andra, så att en beständig ström af vatten växlar omkring kroppen. Vattnets naturliga värme är + 46°, men det hade här ej mer än 42°, emedan det blifvit afkyldt i kanalerna, som föra det till badkaren. Det kändes i början för varmt, men var sedan rätt angenämt. Innan jag steg in i badet, smakade jag på vattnet, som hade alldeles smaken af Spaa-vatten eller snarare som en blandning af mycket Selters-vatten med litet Spaa-vatten. Sedan jag suttit en stund,