Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
287
26 JULI.

Rhônen, och vägen har på andra sidan jämnt rum, så att man här har byggt en port, hvarmed hela kanton Wallis kan igenstängas.172 På andra sidan om porten är man inne uti le pays de Vaud, hvarest Bex är den första orten. Vi ankommo dit kl, 8 och träffade där ett af de förträffligaste värdshus i Schweiz.

Den 26 juli. Bex är märkvärdigt för de därintill belägna saltverken. Det är egentligen endast en stor by, men dess belägenhet emellan Rhône och Gryonne, hvilken senare drifver en mängd vattenverk, gör den till en betydande plats. Vårt ändamål var egentligen att besöka saltgrufvorna, som ligga ett litet stycke därifrån och vid hvilka arbetet drifves af en M. de Charpentier, son af förre bergshauptman i Freiberg. Vi togo oss en ledsven, som förde oss till Devens, där Charpentier bor. Vi funno honom i morgonkläder på vägen att göra en promenad. Han tog ganska vänskapsfullt emot oss, klädde sig genast för att följa oss till grufvorna och trakterade oss emellertid med ett förträffligt schweiziskt vin. Innan vi gingo, skänkte han oss hvardera ett exemplar af en beskrifning på de härvarande gipslagren samt en karta däröfver, hvilka han författat. Vi gingo sedan till grufvorna, där han först införde oss i det nedre galleriet, som är en något öfver 3,000 fot lång, rakt i berget insprängd gång; den kallas la galerie de bouillet. Den har på sidan ett stycke in i berget en stor salong, som tjänar till reservoar för det saltvatten, som skall kokas. Den har vid högtidliga tillfällen blifvit nyttjad till konsertsal och då illuminerad. Sedan sista fêten sutto här och där ännu lampor och några bänkar kvar, oaktadt den hade sin vanliga dosis af saltlut på bottnen. Vi gingo den rundt omkring och fortsatte sedan promenaden längre in i berget. Charpentier visade oss här på det tydligaste, huru gipsen efter hans beskrifning låg på kalkberget, samt att kalken i beröringen med gipsen fyllt sig med en mängd lerskiffer