Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/342

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
326
RESAN I TYSKLAND 1819.

studera juridiken i 3 år vid Leipzig, hvilket på honom frambringar samma nyttiga verkningar som tjänstgöringen i Bergskollegium hos oss: att han nämligen vid sitt anställande i bergsstaten har glömt det mesta af hvad han lärt i Freiberg.

På e. m. gjorde vi med bergsrådet Kühn och dess bror, som är direktör vid porcelaine-bruket i Meissen, en promenad till amalgamerverket och smälthyttorna. Det så kallade amalgamerverket ligger en dryg ¼ mil från Freiberg i Mulde-dalen; det är en förträfflig och vidlyftig byggnad, hvars ändamål är att ur den ej blyhaltiga silfvermalmen afskilja silfret utan malmens försmältning. Man får nämligen i grufvan weissgulden och silfverhaltig speiskobolt, ur hvilka det skulle blifva dyrare att med främmande blytillsats uttaga silfret. Dessa blandas nu fattigare och rikare till en halt af 7 à 8 lod på centnern (med mer eller mindre gör man förlust), bokas ganska fina, blandas med 110 af deras vikt koksalt och rostas sedan, hvarvid svafvel och arsenik syrsättas. En del svafvel blir till svafvelsyra, som förenas med natronet i koksaltet, hvars saltsyra står sig på silfret och bildar saltsyradt silfver. Öfverskottet af saltsyra i koksaltet bortgår mot slutet af operationen, då hettan förstärkes, i form af svafvelhaltig saltsyra, hvaraf massan också luktar starkt, då prof uttagas. Den rostade massan males och siktas till finaste doft, hvarefter den utröres med vatten till en gröt, blandas med 10 p.c. kvicksilfver och några blanka järnplåtar samt inlägges i tunnor af tjockt trä, hvilka af ett vattenhjul beständigt drifvas omkring. Så fortfar det i tre dagar, under det massan inuti af friktionen håller sig varm. Det saltsyrade silfret sönderdelas af järnet, och det metalliska silfret upplöses till en amalgam af kvicksilfret. Sedan utfällningen skett, blandas massan med mycket vatten, och amalgaman frånskiljes med den fullkomlighet, att efter årsöfverslag ej mer än emellan ¾ och 1 lod kvicksilfver förloras på hvar centner af använd malm. Amalgaman silas igenom linnepåsar, och det återstående utvrides. Det håller nu 6 del. kvicksilfver mot 1 del silfver.