Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/384

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
368
ANMÄRKNINGAR

20. Cystic oxide är den ursprungliga benämningen på cystin, som år 1810 af Wollaston upptäcktes såsom beståndsdel i vissa sällsynta blåsstenar från människor (On Cystic Oxide, a new species of urinary calculus, Philos. Transactions 1810, s. 223).

21. Utan tvifvel samme Domeyer, som i Neue Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, IV (1803), s. 79—110, publicerat afhandlingen »Nachricht von einem in Nord-America gefundenen vollständigen Gerippe eines Vierfüsslers, bisher häufig Mammoth oder Mammut genannt». Författaren till denna skrift titulerar sig »dr Wilhelm Domeier, königl, Hofmedicus in London». Får man döma af namnet, synes han hafva varit af tysk börd. Antagligen har han vid något tillfälle besökt Sverige och där kommit i beröring med Berzelius.

22. Nibelius, sedermera (1822) lektor vid Västerås gymnasium och slutligen (1839) biskop i Västerås stift, hade år 1812 mottagit befattningen som lärare för envoyéen Rehausens barn i London, där han i denna egenskap vistades till 1817.

23. Fru Marcets Conversations on chemistry upplefde icke mindre än ett tjugutal upplagor, af hvilka den första utkom i London 1806. Det af Marcet till Berzelius skänkta exemplaret (tredje upplagan, London 1809), som numera tillhör K. Vetenskapsakademiens bibliotek, är försedt med följande egenhändiga tillägnan: For Prof. Berzelius with Dr M‘s compliments.

24. Ehuru kolsvaflan eller, som den i början vanligen kallades, svafvelalkoholen redan 1796 hade upptäckts af Lampadius, var kännedomen om densamma vid tiden for Berzelii besök i London alltjämt ganska osäker, så osäker till och med, att Davy i sin 1812 utkomna Elements of chemical philosophy kunde beteckna föreningen såsom sammansatt uteslutande af svafvel och väte. Resultatet af Berzelii och Marcets gemensamma undersökning, hvarigenom kolsvaflans såväl kvalitativa som kvantitativa sammansättning till fullo utreddes, offentliggjordes på engelska ett år senare (Experiments on the alcohol of sulphur, Philos. Transactions 1813, s. 171) samt på svenska år 1818 i 5:e delen af Afhandlingar i fysik, kemi och mineralogi.