Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/390

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
374
ANMÄRKNINGAR

Denna eterteori torde ännu omkring 1812 hafva varit den allmänt antagna, om man ock där och hvar i likhet med Berzelius började komma till insikt om, att den ej var fullt »nöjaktig». En riktigare uppfattning möjliggjordes först genom Gay-Lussacs noggrannare analyser af hithörande ämnen (1815).

55. Bullock, ursprungligen guldsmed i Liverpool, flyttade omkring 1812 med sina samlingar af konstverk och naturföremål till London, där han i den nybyggda Egyptian hall, Piccadilly, anordnade sitt museum, som under de närmast följande åren alltmera tillökades. Under namn af the London museum fortfor det att existera till 1819, då det såldes på auktion. — I anteckningarna från sin andra engelska resa har Berzelius lämnat en liflig skildring af museets zoologiska afdelning. Se sid. 132.

56. Med »phrenites» (phrenitis) betecknade äldre medicinska författare flera olika sjukdomar: än hjärnhinneinflammation, än af yrsel åtföljd feber i allmänhet, än vissa former af sinnesrubbning. — Den ifrågavarande afhandlingen om s. k. tremophrenitis synes ej hafva blifvit befordrad till trycket; åtminstone återfinnes den icke i den årgång (vol. III, 1812) af Medico-chirurgical transactions, där Berzelii samtidigt inlämnade afhandling om djurvätskor är intagen.

57. Den här åsyftade mr Wollaston var äldre broder till den i Berzelii reseanteckningar så ofta omnämnde kemisten William Hyde Wollaston. Efter att år 1792 hafva blifvit utnämnd till Jacksonian professor vid universitetet i Cambridge föreläste han i början omväxlande kemi och »experimental philosophy», men efter 1796 blott kemi. Han afgick från professuren 1813 och synes under sin återstående lefnad hafva ägnat sig åt det prästerliga kallet.

58. Statyn i fråga är utförd af Roubillac och skänktes till Trinity College år 1750. Det säges hafva varit detta konstverk, som föresväfvade Wordsworth, då han i sitt »Prelude» nedskref de på Newton syftande verserna:

The marble index of a mind for ever
Voyaging through strange seas of thought alone.

59. Namnet är i manuskriptet utelämnadt. Möjligen åsyftas Charles Seymour, duke of Somerset, hvars af Rysbrack