Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

98

stränderna, och hindrades att återvända på rätta farleden. Några vilja derpå tillämpa berättelsen om Norska Konungen Olofs härfart inåt Mälaren.

Gårdar: Stäket eller Stäkesholm, i öster, på ön och invid sundet, 1 mantal säteri rusthåll; stället nämnes 1187, då erkebiskop Johan här mördades af Esterne under deras färd mot Sigtuna. Ön synes i fordna dagar hafva innehållit en eller tvenne byar, eller flera gårdar; en gård eller några egor förekomma 1328 såsom skänkta till Sigtuna kloster. Andra synas ha tillhört slägten Sture omkring 1400. Kort förut anlades här, kanske ej för första gången, ett fäste, som sedermera med dertill hörande län gafs i morgongåfva åt Dr. Philippa. Men år 1434 lät K. Erik förstöra fästet, att det ej skulle falla i hans motståndares händer. Genom Nils Ragvaldsons bedrifvande kom stället från 1440 i erkebiskoparnes händer, som småningom lade under sig kringliggande gårdar, återställde borgen, helgade den åt S:t Erik, och begagnade den såsom ett vigtigt skyddsvärn. Den förstördes åter af Sten Sture d. y., och ligger nu i ruiner. Stäkes gård blef åtminstone från sistnämda tid krono, förlänades 1612 åt riksamiralen G. Gyllenstjerna, återtogs från hans arfvingar 1683, såldes till skatte 1722; tillhörde grefl. slägten De la Gardie på 1730-talet och ännu 1767, derpå frih. Rudbeck, från 1800 gr. af Ugglas, slutligen frih. Åkerhjelm, och egdes 1849 af frih. Björnstjerna. Här finnes en vacker åbyggnad sedan slägterna De la Gardies och af Ugglas tid. — Aspvik, i vester, 3 mantal säteri rusthåll, med qvarn; nämnes 1303, och derpå 1571 såsom förlänadt under frälse frihet, innehades på 1600-talet af slägterna Körning och Gyllenholm, reducerades 1683, kom sedermera åter i enskildtas händer, tillhörde 1849 gr. Lantingshausen, som dertill egde 34 m. frälse, 1 skatte underlydande, utom 3 m. i den vid kyrkan belägna — Tibble by, som för öfrigt innehåller kaplansbol af 58 m., gästgifvaregård 1 m., o. s. v. — Öråker, i söder, vid Görväln, 12 m. skatte, har haft flera egare, hvaribland i sednare tider en Björkman, Wahrenberg o. 1820, hörde 1849 under — Lennartsnäs, socknens betydligaste gods, beläget ännu sydligare vid samma vatten; det utgöres ursprungligen af Kjellsåker och Hamra, tillsammans 1 m. frälse säteri, och förekommer 1537 såsom från kronan