Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
99

utbytt; fick sedermera sitt namn af Lennart Torstenson, som ökade godset, har derpå tillhört slägterna Horn, Stenbock, Wachschlager o. 1800, Oxenstjerna o. 1825, och egdes 1849 af gr. af Ugglas; det har stor åbyggnad sedan början af århundradet, och 16 34 mantal underlydande, mest frälse.

2. Vestra Ryds socken, mellan Näs i sydost, Skarfven i öster, Tible i nordost, Lejondalssjön, Bro socken och Örnässjön i vester och sydvest, innehåller 0,471 qv. mil land, 0,013 vatten, utom dess andel af Mälaren. Af nämda sjöar stöter Örnässjön blott till gränsen, Lejondalssjöns utlopps-å hör deremot till hälften hit, och går först i östlig rigtning, derpå i nordlig till Tibble. Ett mindre vatten faller ut i Granhammarsviken af Skarfven. Kring alla dessa smärre vatten är temligen jemn bygd, för öfrigt omvexla bergkullar med slätter, så väl inåt socknen, som vid Mälarens stränder; vid dessa finnes skog, äfvensom åt sydvest, å häradets allmänning. Jordmånen är dels lera, dels mojord. Jemte åkerbruk såsom hufvudnäring idkas något skogsbruk, samt fiske, särdeles i Mälaren. Hemmantalet är 28 14 oförm., 22 14 förm., hvaraf 7 18 skatte, 1 14 krono, 13 78 frälse, till stor del under herrgårdar. Folkmängden år 1840 var 704 på 165 hushåll, år 1847: 634. — En väg mellan Näs och Tibble går igenom socknen från söder till norr, en mindre förer öster ut till kyrkan, som ligger o. 14 mil från Mälaren, inemot 5 mil söder från Upsala. Segelleden till Upsala går nära intill kusten på flera ställen, särdeles vid det sund, som skiljer den lilla skogiga Munkholmen från fasta landet. Längst i norr vid skillnaden mellan Skarfven och Sigtunafjärden, nedanför Thorsätra väderqvarn, är Nyckelstenen, der sagan låter Esterna förlora de röfvade nycklarne till S:t Mariæ kyrka i Sigtuna. En nyckel är ristad i hällen.

Rydh nämnes 1314 såsom hörande till Brohundæri. Nu utgör det tillika med Näs ett regalt pastorat af 2:dra klassen. Af kyrkoherdarne är en känd från 1479, de öfriga från 1540. Kyrkan är enligt 1829 års uppgifter gammal, bygd af gråsten, tillräckligt stor och ljus, samt försedd med torn; den