Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
107

såsom tillhörigt slägten Ulfsparre, sednare v. Kocken o. 1740, derpå Drufva, hvilken familj mycket förskönade stället, från 1823 Sandels, egdes 1849, jemte 6 12 m. inom denna socken, och andra dessutom, af Blomstedt. — Qvarnnible qvarn, s. — Flera gårdars namn förekomma o. 1311.

7. Häggeby socken, mellan Håtuna i sydost, Mälarsunden och Skofjärden i öster, Sko socken i norr, Arnöfjärden i vester, Warpsund och Ullfjärden i söder, upptager 0,251 qv. mil land; dels jemn bygd, här och der sank, såsom vid kyrkan, dels bergländig och något skokig i norr och nordost, dels sandig i vester, der länets största sandås går fram utmed sjön; blott i nordvest finnes ett litet vattendrag, från skogsbygden till Arnöfjärden. Jordmånen är än lera, än gäsjord, än sand- eller mojord. Åkerbruk är hufvudnäringen, hvarjemte idkas något skogsbruk och fiske. Hemmantalet är 37 oförm., 30 18 förm., hvaraf 4 12 skatte, 13 34 krono, 11 78 frälse. Folkmängden år 1840 var 514, på 89 hushåll, år 1847: 456. — En väg från Öfver-Gran kommer in öfver Warpsund, och delar sig, åt öster till Håtuna, åt norr till sockenkyrkan, som ligger nästan i midten, 3 14 mil från Upsala, samt vidare till Sko. Vid kyrkan möter en väg från Håtuna. Segelleden till Upsala går förbi östra kusten.

Eghby nämnes 1314 såsom hörande till Habohundæri; kallas ock Eghbo. Det utgör för sig ett konsistorielt pastorat af tredje klassen; af kyrkoherdarne är en känd från 1319, de öfriga från 1555, kaplaner från 1593 till 1826; då denna syssla indrogs. Kyrkan är gammal, men i sednare tider reparerad; den har en graf för generalmajor And. Planting Berglod († 1682) och hans ätt. — Runstenar skola finnas vid gårdarne kring mellersta vägen, och vid Finsta.

Gårdar: Finsta eller Finstaholm, s. v. invid sjön, 3 m. berustadt säteri, synes före reduktionen hafva tillhört slägterna v. Deppen, Planting Gyllenbåga och Berglod, sedermera Cronsköld, Frölich till 1831, egdes 1849, jemte 1 12 m., af frih. Tersmeden. — Bodarne, något nordligare, 1 14 m. krono säteri, kaptensboställe, brukas under