Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

110

förverkade det, samt af K. Gustaf Adolf till Herman Wrangel. Carl Gustaf W. uppbygde det nuvarande slottet, nära sjön, på den plats der prestgården förut legat. Hans måg N. Brahe ärfde honom 1676, och i denna slägt har godset alltsedan förblifvit. Slottet, kanske det vackraste privata i riket, är bygdt i fyrkant, kring en borggård, och är 4 våningar högt, med 5 vånings höga torn i hörnen. Förstugans tak uppbäres af 8 hvita marmorkolonner, som, skänkta af Dr. Christina, måste lösas från reduktionen. Våningarne äro rikt inredda, till en del i föregående seklers smak, och innehålla betydliga samlingar af målningar, mest porträtter, hvaribland många af stora mästares hand; ett bibliothek af 20 till 30,000 volumer, hvaraf många rariteter, och en stor samling handskrifter, allt sammanbragt dels af Wrangelska och Braheska slägterna sjelfva, dels genom arf från ätten Bjelke till Salesta i Upland, och Scheffer till Ek i Westergötland; en rustkammare, af flera tusen numror, mera eller mindre dyrbara, delad i den Wrangelska och Braheska; åtskilliga samlingar af mynt, antiqviteter och andra pretiosa; från nyaste tider är en Mars i marmor af Byström. — Bland underlydande gårdar är Kaddala, 1 m., och Bagarbo, 12 m., båda frälse säteri; det sednare har tillhört slägterna Sabel och Silfverlås. — Flasta, 1 m. krono, prestgård.

9. Kalmar socken, i sydvestra hörnet af häradet, mellan Norra Björkfjärden i vester och söder, Kalmarviken och Tibble socken i öster, Ytter-Gran i norr, omfattar, jemte några öar, 0,188 qv. mil land; mestadels slätt mot besagda vik och inåt socknen, men med bergsluttningar mot fjärden, och skogsbackar i norr och nordost, der den ofta nämda sandåsen stryker fram. Jordmånen är dels lera, dels sand- eller mojord. Jemte åkerbruk såsom hufvudnäring, drifves något skogsbruk och fiske. Hemmantalet är 43 916 oförm., 30 1116 förm., hvaraf 12 78 skatte, 6 116 krono, 11 34 frälse. Folkmängden år 1840 var 550 på 113 hushåll, år 1847: 519. — Landsvägen från Stockholm vester ut stöter härtill i nordöstra hörnet; derifrån utgår en sockenväg, och delar sig åt vester, och söder till kyrkan, som ligger nära Kalmarviken, o. 6 mil från Upsala.