Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
111

Kalmare nämnes 1314, såsom hörande till Habohundæri. Det utgör för sig ett konsistorielt pastorat af 3:dje klassen; af kyrkoherdar nämnes en 1284, andra i slutet på 1400-talet, kaplaner från 1593 till 1830, då tjensten indrogs, och bostället anslogs åt en skolmästare. Kyrkan är ursprungligen gammal, af gråsten, men i detta sekel afbränd, och återställd. — Af fornminnen nämnas högar, stensättningar och bautastenar vid prestgården och flerstädes, mest i öster, och runstenar i samma trakter, samt vester ut intill Loddersta.

Gårdar: Wäppeby, norr från kyrkan, 2 34 mantal skatte, tillhörde 1849 Finell. — Skörby, nordligare, 1 m. frälse säteri, 3 m. rå och rör, synes vara delvis grundadt af slägterna Stenbock och Oxenstjerna, egdes o. 1840 af De la Gardie, och 1849, jemte 2 38 m., af frih. Banér. — Prestgården, n. v., 1 14 m. krono. — Kalmarnäs, v., vid Björkfjärden, 3 14 m. krono säteri, innehades på 1600-talet af slägten Oxenstjerna, indrogs 1683, anslogs till militära ändamål, och är nu majorsboställe.

10, 11. Ytter- och Öfver-Grans socknar, norr ut från Kalmar mellan Tibble socken, Ullfjärden, Warpsund och Arnöfjärden i öster och nordost, Hjelsta socken af Lagunda härad i norr, Hjelsta- och Bovikarne samt Norra Björkfjärden i vester mot Trögds härad, utgöra tillsammans ett pastorat af temligen enahanda natur, upptagande den förra 0,176, den sednare 0,370 qv. mil land. Båda hafva temligen jemn mark, särdeles i midten, och vid gränsen dem emellan, här och der äfven sank, kring ett par små vattendrag, som gå till Ullfjärden; söder ut mot Kalmar, och mestadels utefter sjökusterna, är något bergländig eller sandig skogsmark med ringa skog, mesta högländt mot Ullfjärden, å sandåsen. Jordmånen är dels sandblandad lera, dels mojord. Åkerbruk är hufvudnäringen, hvartill kommer något ängs- och skogsbruk, fiske, i Öfver-Gran äfven sjöfart med en storbåt, slutligen skjuts vid Grans gästgifvaregård. Hemmantalet är i moderförsamlingen, Öfver-Gran, 57 78 oförm., 43 12 förm., hvaraf 22 18 skatte, 8 38 krono, 13 frälse; i Ytter-Gran 14 12 oförm., 9 78 förm., deraf 6 14 äro skatte, 2 58 krono,