Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
113

1772 tillhört frih. Reuterholm, 1825 Unonius, egdes 1849, jemte 2 12 m., af Grill. — Krägga, s. v. vid Björkfjärden, 2 12 m. säteri rusthåll, egdes 1849, jemte 14 m. af Morén. — Segersta, vid Boviken, 3 m. frälse säteri ladugård under Ekolslund, hvars egare dessutom besitter 3 34 m. i denna socken. — Arnö, längst i nordost, på ön af samma namn, 3 m. krono säteri; har varit bebygdt från slutet av 1200-talet, af erkebiskoparne i Upsala, kallats Biskops-Arnö, och haft ett kloster; indrogs vid reformationen, blef kungsgård, och besöktes ej sällan af Gustaf I; Johan III lät reparera slottet 1589; år 1622 såldes godset till riksrådet v. Scheiding; innehades i seklets sednare hälft af slägten De la Gardie; reducerades under K. Carl XI:s regering, anslogs till militära ändamål, och är nu öfversteboställe. — Under Fånö i Löths socken i Trögds härad lyda här 6 78 mantal.

III. Trögds Härad, från Hjelsta- och Bovikarne samt Norra Björkfjärden i öster, till Svingarnsviken och Åsunda härad i vester, från Grönsö- och Oknebofjärdarne i sydvest, till Laguna härad i norr, således kringflutet på tre sidor, är ett mestadels slätt, skoglöst land, med låga åsar eller kullar, och små vattendrag, hufvudsakligen sluttande åt söder. Det innehåller 13 socknar; alla höra till Trögds prosteri, utom Herkeberga, som räknas till Lagunda; fem, de nedanför först nämda, höra till Håbo och Bro fögderi, de öfriga till Trögds och Åsunda. Dessutom ligger här ock en del af den för öfrigt till Åsunda härad hörande Wårfrukyrka socken.

12. Löths socken, utmed Björkfjärdens vestra strand, mellan Sishammarsviken i nordost mot Husbysjutoft, Willberga i nordvest, Lillkyrka och sjön Backfjärden i vester, Weckholm och Hacksta socknar samt Hummelviken i söder, upptager 0,172 qv. mil land. Ett i sistnämda vik utfallande vattendrag går igenom östra delen i sydostlig rigtning från Willberga. Landet är mestadels en skoglös slätt, endast afbruten af små bergkullar eller obetydliga backar. Rådande jordmån är lera, åkerbruk huvudnäringen. Hemmantalet är 49 12 oförm., 38 18 förm., hvaraf 10 78 skatte, 3 krono, 24 14 frälse. Folkmängden år 1840

8