Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

114

var 584, på 112 hushåll, år 1848: 576. — Två vägar från Willberga komma här in; den ena delar sig åt sydost till Fånö gård och Hacksta socken, och åt söder till kyrkan, der den andra vägen från Willberga möter, 4 34 mil sydvest från Upsala, o. 1 12 mil i söder från Litslena gästgifvaregård vid stora landsvägen, i socknen af samma namn; från kyrkan utgå vägar till Hacksta och Weckholm.

Løth förekommer 1314 såsom hörande till prov. Trøghd af Fiædhrundia inom erkestiftet; det är nu annex till Hacksta; kaplaner förekomma från 1593. Kyrkan är gammal, bygd af gråsten, choret något yngre än skeppet, det hela repareradt 1837. Ett grafchor finnes här, uppbygdt af en Yxkull till Bedarö på 1600-talet, sedermera tillhörigt Rålambska slägten. Runstenar nämnas vid kyrkan, och flerstädes inåt landet.

Gårdar: Fåno, vid Björkfjärden, 2 mantal, med Söderby, 3 m., allt frälse säteri, förekommer, under medeltiden, åtminstone från 1274, såsom tillhörigt herrar af ätten Blå och andra, egdes i nyare tider af slägten Oxenstjerna, hvaribland rikskansleren Axel här föddes, derpå Wrede o. 1686, Wrede-Sparre o. 1740, Rålamb o. 1825, tillhör nu, jemte 12 34 m. i denna socken, 12 i Hacksta, 6 78 i Öfver-Gran o. s. v., frih. Tamm. — Bedarö, nordligare vid samma vatten, 3 m. frälse säteri, 1 12 m. ladugård, nämnes 1310 såsom hörande under Fånö, har i nyare tider tillhört slägterna Yxkull, Fleming o. 1686, derpå åter Fånö gårds egare, hvaribland Rålamb o. 1825, egdes 1849, jemte underlydande 1 14 m., af Rysswik. — Kaplansbol 12 m. krono i Ramby, ö.

13. Hacksta socken, äfven utmed Björkfjärdens vestra strand, mellan Hummelviken i nordost, Löths socken i norr, samt Grystaviken och det deri utfallande vattendraget i sydvest mot Weckholm, upptager blott 0,122 qv. mil land; mestadels en skoglös slätt, sidländt mot sydvest, något kullig mot fjärden och i norr, der tätaste bygden är. Rådande jordmån är lera, åkerbruk förnämsta näringen. Hemmantalet är 28 18 oförm., 23 78 förm., hvaraf 12 skatte, 1 58 krono, 10 14 frälse; folkmängden år 1840 var 450, på 102 hushåll, år 1848: 498. — Två vägar från Löth och en från Weckholm mötas