Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
115

vester om kyrkan, som ligger o. 2 mil från Litslena; en väg går vidare till kusten.

Hakasta nämnes 1314 såsom hörande till Trøghd; det utgör nu med Löth ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen; kyrkoherdarnes namn äro kända från 1543. Kyrkan är mycket gammal, bygd af gråsten, ofta reparerad, sednast 1837.

Gårdar: Hacksta gård, 1 mantal frälse säteri, 1 skatte, egdes 1849 af Grundström. — Prestgården, 1 18 m. krono; båda nära kyrkan. — Eneby, n., 1 12 m. frälse, hade 1825 och 1849 samme egare som Fånö; underlydande äro 5 m. frälse, 1 12 krono.

14. Weckholms socken, ligger mellan Norra Björkfjärden i öster, Grystaviken och det den utfallande vattendraget i nordost mot Hacksta, vidare Löth och Lillkyrka i norr, Kungs-Husby i vester, samt Thorsvi-viken med deri utfallande vatten i sydvest. Arealen är 0,461 qv. mil land; större delen består af skoglösa slätter, här och der afbrutna af bergbackar eller skogsdungar; vid nämda vattendrag, och kring en sjö vid Ekholmens gård, med sydligt utlopp till Thorsvi-viken, finnas sidländta, kärriga trakter; äfven sydöstra hörnet, som skjuter ut i en udde uti sjön, och mestadels upptages af skogsmark, är ej utan ängar, hvilka, likasom namnen Härjarö och Amnö, antyda en forntida splittring i flera öar. Några holmar ligga utefter kusten. Åker- och ängsbruk äro hufvudnäringar, hvarjemte idkas något fiske, och sjöfart med en storbåt. Hemmantalet är 76 78 oförm., 57 14 förm., hvaraf 37 18 äro skatte, 5 58 krono, 14 18 frälse. Folkmängden år 1840 var 1127 på 238 hushåll, år 1848: 1110. — Vägar från Hacksta och Löth mötas i nordost; vid kyrkan i sydvest, o. 2 mil i söder från Litslena, och 2 i sydost från Enköping, tillstöta andra vägar från Lillkyrka och Kungs-Husby; åter andra utgå till Thorsvi och Ekholmen.

Vecul nämnes 1314 såsom hörande till Trøgdh. Det utgör nu med Thorsvi och Kungs-Husby ett regalt pastorat af 1:sta klassen. Flera kyrkoherdar äro kända från l300-talet, kaplaner från 1593. — Kyrkan är till en del från medeltiden,