Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
125

ålder, men i sednare tider ombygd, ljus och rymlig, med prydligt torn; orgelverket är skänkt år 1813 af Ekolsunds egare. Socknen utgör nu ett regalt pastorat af tredje klassen. Några kyrkoherdars namn äro kända från 1300-talet, de följande först från 1600-talet; kaplaner från 1624. — Utom ofvan nämde runsten, omtalas andra i mellersta bygden, och åt nordost.

Gårdar: Ekolsund, egentligen Ekholmssund, anlagdt först å Segersta egor, derpå å Harvesta, hvilket sednare namn skall förekomma på runstenen å Gidsmarken, är otvifvelaktigt en gammal gård, och förekommer redan 1307; en person af adel, om ej flera, har under medeltiden skrifvit sig dertill; genom byte och köp kom det, med besagda hemman, år 1542 i K. Gustaf I:s ego, blef kungsgård, och beboddes emellanåt af medlemmar af kungliga Wasahuset; hemmanen donerades af K. Gustaf II till Upsala akademi, men återbyttes; alltsammans kom genom byte och donation från 1630 till slägten Tott, som derpå nedlade mycken kostnad; bortbyttes, men öfvergående, till M. G. de la Gardie, ärfdes af Sten Bjelke, lemnades 1681 till kronan; skänktes, dock till en del mot andra anspråk, åt arfprinsen Fredrik 1715, löstes 1747 och gafs åt prins Gustaf, sedermera Gustaf III, samt såldes af denne till Seton, som behöll det efter en långvarig process mellan Konungen och fursten v. Hessenstein. Slägten har det ännu qvar. Godset består af 4 mantal frälse säteri, med vidlyftiga egor, med holländeri etc. Underlydande år 1847 voro 9 mantal inom socknen, 31 m. och 1 qvarn i kringliggande socknar inom häradet, 6 34 (med Segersta) i Öfver-Gran, o. 10 i Hjelsta o. s. v. Gården är ståligt bebygd, och omgifven af ansenlig trädgård, park m. m. Här finnes postkontor. — Prestgården, 1 34 m. krono; kaplanen besitter 12 m. i Werkesta.

23. Litslena socken, mellan Husbysjutolft i öster, Willberga och Boglösa i söder, Wårfrukyrka och Herkeberga i vester och nordvest, samt Biskopskulla, Fröslunda, Girista och Hjelsta, alla af Lagunda härad, i norr, omfattar 0,366 qv. mil land. Sydvestra hörnet upptages af allmänningen Sneden; mellersta delen, omkring öfra loppet af den å, som utfaller i Sishammarsviken, är mest jemn, skoglös och bördig; den norra,