Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

126

som sluttar mot en å vid häradsgränsen, har mera kullar med deremellan liggande små vattendrag, dock nästan uttappade i sednare tider, såsom Granebergs- och Hallarby-sjöarne. Jordmånen är hufvudsakligen lera, dock omvexlande med sand; åkerbruk är hufvudnäringen. Hemmantalet är 74 78 oförm., 60 38 förm., hvaraf 39 14 skatte, 4 38 krono, 16 34 frälse, utom 14 krono, som är öde. Folkmängden år 1840 var 1222, på 270 hushåll, år 1848: 1157. — Landsvägen från Stockholm går här fram från öster till vester, från Husbysjutolft till Wårfrukyrka, förbi Litslena gästgifvaregård, som ligger nära sockenkyrkan, 6 34 mil från Stockholm, 3 14 från Upsala, hvarifrån ock en väg möter genom Fröslunda; mindre vägar gå till Willberga, Herkeberga och Fröslunda. Vid nämda gästgifvaregård är häradets tingställe.

Litlene nämnes 1314, såsom hörande till Trøghd; det utgör nu ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen. Af kyrkoherdarne äro en och annan kända från 1300-talet, kaplanerne från 1640. Kyrkan är gammal, af sten, utan torn sedan 1741, då det förut befintliga ramlade, reparerad 1837; den har en altartafla af hög ålder, en munkstol, m. m. från katholska tiden, äfvensom en del af hvalvet, troligen sedan dess, är försedd med målningar. — Af äldre minnen nämnas runstenar vid prestgården och några hemman i söder derom.

Gårdar: Prestgården, vid kyrkan, 1 14 mantal krono; kaplanen besitter 12 m. i Tyresta, v. — Litslena gästgifvaregård, 1 m. — Åby, v., 1 m. skatte med qvarn. — Skolsta qvarn. — Graneberg eller Tarf, n., 2 m. frälse säteri, har tillhört slägterna Posse, Torstenson o. 1740, sednare Westberger på 1820-talet, Morén 1849. — Djurby, n., 4 m. skatte, hvaraf 2 m. berustadt säteri, tillhörde o. 1740 Hedengran, eges nu af v. Paykull, som här har schäferi. — Under Ekolsund lyda här 4 34 mantal samt Hällby qvarn. — Vid Hummelsta i sydost är en hälsobrunn, begagnad från år 1720. — Jureby nämnes 1300, villa Litslena 1314.

24. Herkeberga socken, egentligen Herkullberga, mellan Litslena i sydost, Wårfrukyrka i sydvest, samt