Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

134

och norr. Rådande jordmån är lera, här och der svartmylla; åkerbruk nästan enda näringen. Hemmantalet är 36 14 oförm., 32 12 förm., hvaraf 21 12 skatte, 3 14 krono, 7 34 frälse; folkmängden år 1840 var 699 på 148 hushåll, år 1848: 720. — Den öfra vägen mellan Upsala och Westerås går här fram i sydvestlig rigtning till Tillinge, och korssas af vägen från Enköping till Sala; vester om vägskälet ligger kyrkan, 1 mil från Enköping, 4 14 från Upsala.

Sparsætra nämnes 1314 såsom hörande till Aashundæri; det utgör nu med Bred ett konsistorielt pastorat af 3:dje klassen. Kyrkoherdarne äro kända först från 1525. Kyrkan är gammal, af gråsten, reparerad sednast 1837, och förvarar åtskilliga minnen från katholska tiden. Enligt sägen skall den hafva haft namnet Årby, men tillbygd efter K. Erik Läspes år 1234 här vunna seger, fått sitt nuvarande namn efter den kungliga krigshärens anförare, en Sparre.

Här finnas en mängd byar med mycket sönderstyckade egor, men ingen gård af betydenhet. — Prestgården, 1 14 mantal, ligger vester om kyrkan.

31. Breds socken, mellan Sparrsätra och Tillinge i öster och sydost, Sagån i sydvest mot Björksta och Tortuna, samt Simtuna i nordvest, omfattar 0,308 qv. mil land; hufvudsakligen jemnt och skoglöst mot vester, dit ett litet vattendrag går till nämda å, bergkulligt åt sydost, och med temligen uthuggen skogsmark mot norr. Jordmånen är dels lera, dels svartmylla, åkerbruk nästan enda näringen. Hemmantalet är 30 34 oförm., 27 12 förm., hvaraf 12 56 skatte, 1 34 krono, 12 1112 frälse; folkmängden år 1840 var 726, på 159 hushåll, år 1848: 685. — Öfra vägen från Upsala till Westerås går hufvudsakligen i ostlig rigtning till Björksta, genom Edsberga gästgifvaregård, 5 mil från Upsala, 2 14 från Westerås, och förbi den 14 mil vestligare belägna kyrkan; från hvilken sednare en mindre väg går åt norr till Simtuna, utefter Sagån.

Bred förekommer 1291, och 1314 såsom hörande till Aashundæri. Det är nu annex till Sparrsätra pastorat;