Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/139

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
135

kaplanslängden går tillbaka till 1593. Kyrkan är ursprungligen bygd af gråsten före 1330, ombygd 1837. Enligt sägen skall man först hafva börjat bygga kyrka vid Hamby, sedermera vid Ängelsta, sist vid Löth, men öfvergifvit alla dessa ställen; vid de två förstnämda lära ännu lemningar finnas efter dylika byggnader. — För öfrigt skall en runsten finnas vid kyrkan.

Gårdar: Skälby, ö., 1 mantal frälse säteri, med Gamelbo 14 m. rå och rör; har tillhört slägten Oxe o. 1630, De la Gardie o. 1741, egdes 1849, jemte 5 12 m., af frih. Hjertas sterbhus. — Strömsdal eller Nisslinge, s. nära Sagån, 1 m. frälse säteri, har tillhört slägterna Blixenkrona, Sparrfelt o. 1741 m. fl., hörde 1849 under Skälby. — Strömsberg, f. d. Opphusa, v. vid Sagån, 1 12 m. frälse säteri med qvarn och såg, tillhörde o. 1740 slägten Kruse, 1745 grefvinnan Sture, född Piper, egdes 1849 af frih. Stjernstedt. Här finnes schäferi. — Strömsnäs qvarn och såg, n. v. vid Sagån, hörde år 1847 under Skälby (Strömsnäs gård, se Westerås län, Simtuna socken). — Edsberga by, med gästgifvaregård; Kaplansbol, 34 m. krono, m. m.

V. Lagunda Härad, är beläget norr ut från Håbo, Trögds och Åsunda häraders gränser, till och utöfver Örsunds-ån och till Låstaviken, samt åt vester och nordvest från Gåran och Arnöviken, intill Thorstuna härad af Westerås län. Blott en socken ligger bortom Örsunds-ån, och har en natur, närmast lik den angränsande trakten af besagda län, bergländig i smått. Hela den öfriga delen af häradet utgör, i långsträckt form från vester till öster, en mestadels skoglös slätt, med låga åsar och enstaka bergkullar; dessa höra till den mångenstädes knappt märkbara landtrygg, som skiljer Örsunds-åns vattendrag från de åt söder till den egentliga Mälaren flytande, och som först följer häradets södra gräns, derpå stryker längs igenom detsamma, så att det lutar dels åt norr, dels åt sydost. Hit höra 9 socknar, alla af Lagunda prosteri, och af Lagunda, Hagunda och Ulleråkers fögderi.

32. Hjelsta socken ligger mellan Öfver-Gran, Husbysjutolft och Litslena i söder, Girista i nordvest, Fittja och Kulla i nordost, Arnöviken längst i sydost, och omfattar 0,213