Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
10

till en bredd af ungefär 114 mil, med en sänkning af omkring 70 fot i sjelfva dalgången, och en beräknad medelhöjd för landet af 100 till 200 fot. — Östligare utfaller i samma fjärd den mindre betydliga Hilleboda-ån, som kommer från sjön Strömarn på gränsen mellan Örbyhus härad och Dannemora tingslag, der dess källor sammanfalla med Wendels-åns; den går för det mesta norr ut, mottager små tillflöden från ömse sidor, drifver åtskilliga verk, samt utgår efter ett par mils väg genom Löfsta socken, hvaraf största delen, ej en mil bred, med 60 till 90 fots medelhöjd, hör till dess område. — Längst i nordost är ett af kärr, mera än af sjöar bestående vattensystem, hvartill höra Barknåra-, Lönn-, Fomar- och Hjelmunge-sjöarne, med utlopp genom Slada-ån till Slada-viken af hafvet; men en del af Barknårekärren hafva äfven ett annat, gräfvet utlopp till den sydligare Barknåra-viken. Hit hör blott största delen af Hållnäs socken i Löfsta tingslag, ungefär 2 mil lång från nordvest till sydost, och en mil bred, med högst 100 fots medelhöjd. — Längre i söder går Löfsta- eller Forssmarks-ån. Den uppkommer från träsket Floran, går genom Äng- och Wika-sjöarne åt nordost till Finnsjön, som mottager tillflöde från Fälaren i vester, bildar derpå de nordligare Lillvass-, Åkerby- och En-sjöarne, vänder sig från och med Löfsta bruksdamm åt öster, går genom Skälsjön och Ålsjön, och derifrån åt sydost till Forssmark i Stockholms län. I Skälsjön utfaller Tannsjön från söder, hvars dalgång å andra sidan står i förbindelse med Lillbiasjöns. Af ett östligare tillflöde ligger blott sjelfva upphofvet, Ängsjön, till en del inom Upsala län. Hela flodområdet, här öfver 2 mil långt och 1 mil bredt, upptager delar af Film, Löfsta och Hållnäs socknar.

Till samma trakt, som sistnämda å, men från helt olika ursprung, går den s. k. Olands-ån, en af de betydligare i hela Upland. Den upprinner från Ofvansjön långt öster ut i Rasbo härad, går åt norr till Olands härad, och genom Lydingesjön, mottager ett nordligt tillflöde, vänder sig derpå