Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

154

äldre kyrka, som förmenas ursprungligen hafva varit ett hedniskt tempel, med ingång på norra sidan; deremot finnes ej mera något spår efter en gillestuga, som fordom skall ha stått i närheten, och som ännu 1637 har lefvat i folkets minne.

Gårdar: Bredsjö, v. vid sjön af samma namn, 1 mantal frälse säteri med Askarbäck; gammalt gods, om det ock ej skulle ha varit Jarla-säte, såsom några antagit för att förklara kyrkans namn; det har på 1600-talet tillhört slägterna Rosenhane, Kruus, äfven efter 1700, Duwall o. 1741, sednare Lagerbring o. 1825, hvilken familj ännu 1849 egde det, jemte 3 12 m, utom — Lindsta eller Stöfvelbo, v., 1 m. frälse säteri, med såg, fordom tillhörigt slägterna Rosenhane, Funck o. 1740, m. fl. — Prestgården, vid kyrkan, 1 m. krono; Kaplansbol i Hemmingsbo, 12 m. — Lingonbacka, n.o. nära Grissjön, 14 m. skatte, med tillhörande 38 frälse, samt qvarn, såg och pappersbruk, innehades ej längesedan af v. Zeipel, tillhör nu ett bolag. — Österfora, n. vid den derefter uppkallade sjön, 12 m. frälse med sqvaltqvarn, tillhörde o. 1825 Lagerbring, 1849 Buckau.

VII. Ulleråkers Härad sträcker sig från gränsen af Hagunda i sydvest, till Jumkils- och Fyris-åarne i nordost, samt Ekoln i sydost, och berör med en lång och smal spets Westerås län i nordvest. Det består hufvudsakligen af nästan skoglösa, här och der sanka slättbygder, omkring och utmed vattendrag, som gå i sydostlig rigtning till Ekoln eller Fyrisån; mellan vattendragen förekomma smala skogsåsar, den betydligaste utefter sydvestra gränsen, för öfrigt blott spridda bergbackar; men vestligast vidtager en låg och sank skogsmark. Hit höra fem socknar, och hälften af en sjette, hvars största och bästa del hör till Bälings härad. En af de fem socknarne, Heliga Trefaldighets, hör till domprosteriet, de öfriga till Ulleråkers prosteri, och alla fem till Hagunda, Lagunda och Ulleråkers fögderi.

50. Näs socken, vanligen kallad Upsala Näs, gränsande i öster till Ekoln från och med Läby-åns utlopp i Gottsundaviken, för öfrigt belägen mellan Dalby och Ramsta i söder och sydvest, Wänge och Läby i norr, Bondkyrko socken i nordost,