Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
155

omfattar 0,266 qv. mil land. Den består dels af jemn åker och ängsmark kring ett litet vattendrag, som går åt ostsydost genom socknens hela längd från Sätrasjön till Ekoln, dels af något bergländig mark med kärr och skog utefter gränsorna, såsom Nåsten mot Ramsta, och den brant stupande, romantiskt vackra skogen kring Lurbo vid Läby-åns utlopp. Jordmånen är å åkern lera, åkerbruk är hufvudnäringen, hvarjemte idkas något skogsbruk och fiske. Hemmantalet är 27 12 oförm., 24 78 förm., hvaraf 11 skatte, 3 14 krono, 10 58 frälse. Folkmängden år 1840 var 482 på 102 hushåll, år 1848: 469. — Landsvägen från Upsala till Westerås går genom vestra hörnet af socknen, mellan Läby och Ramsta; en mindre väg följer vattendraget ned till kyrkan, som ligger nära Ekoln, 34 mil från Upsala; sidovägar utgå derifrån till Dalby och Bondkyrko socknar.

Næs förekommer 1291, och 1314 såsom hörande till provincia Ullarakir af Tiundia och erkestiftet; kallas ock Næs ad Fløtasund. En kyrkoherde, tillika kanik i Upsala, nämnes 1412; på 1500-talet var socknen eget pastorat, från 1625 är den åter prebende; kaplaner förekomma från 1615. Kyrkan är gammal, af gråsten, reparerad 1843; på kyrkogården står, enligt 1829 års uppgifter, en mycket gammal stenbyggnad, som tros ha varit ett kapell.

Gårdar: Ytternäs, nära kyrkan, 2 mantal frälse säteri, tillhörde 1741 erkebiskop Steuchius, 1825 Wattrang, 1849 Braunerhjelm, som dertill egde 4 14 m. inom socknen. — Prestgården, vid kyrkan, 1 12 m. krono; kaplanen besitter 38 m. i Bärsta, v. — Söderby, v., 2 m. skatte, hvaraf 1 rusthåll, Ubby, 2 m., samt — Sätra, v. vid den derefter uppkallade sjön, 1 m. skatte rusthåll, med tillhörande 12 m., egdes 1825 och 1849 af slägten v. Bahr. — Lurbo, n. i skogssluttningen mot Läby-ån, akademien i Upsala tillhörigt, med en för sin utsigt mycket besökt kulle. — Sætra med flera gårdar nämnas o. 1300.

51. Bondkyrko socken, egentligen af gammalt kallad Heliga Trefaldighets, ligger kring Läby-åns nedra lopp, intill Ekoln i söder, Fyris-ån med Lilla och Stora Föret i öster mot Waxala härad, samt Börje, Läby och Näs socknar i vester och sydvest,