Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

158

finnas vid Läby by och vid Håmö i sydvest. Till sednare tiders minnen hör, att Gustaf Wasa i sina studie-år ofta brukat besöka Qvarnbo, och att han 1521 i en drabbning vid Läby vad råkade i fara för lif eller frihet; en minnesvård öfver denna händelse är upprest år 1835 vid midten af den bro, som är anlagd öfver vadet.

Gårdar: Håmö, 1 38 mantal krono säteri, med tillhörande 14 m., är militieboställe. — Qvarnbo, 34 m. skatte, med qvarn och såg, förekommer 1316 under namnet Kwernæbøle, lyder, jemte åtskilligt annat, under Upsala akademi. — Kaplansbol 34 m. i Öster-Läby.

53. Wänge socken, kring Läby-åns öfra lopp, mellan Näs i sydost, Läby i öster, Börje i nordost, Jumkil i norr, Åland och Tibble i vester, Hagby i sydvest, upptager 0,457 qv. mil land, 0,008 vatten. Ån går här åt sydost, från Jumkil, genom Fibysjön till Ekeby sjö, midt igenom socknens hela längd, derpå åt nordost till Läby. Dess stränder äro äfven här sidländta, dels ock annars jemna och bördiga å lerjord; de yttre omgifningarne äro något bergländiga, här och der skogvuxna. Åkerbruk är hufvudnäringen. Hemmantalet är 46 12 oförm., 38 18 förm., hvaraf 16 18 skatte, 7 18 krono, 14 18 frälse. Folkmängden år 1840 var 759, på 98 hushåll, år 1848: 814. — Landsvägen från Upsala till Sala går snedt igenom socknen från öster till vester, mellan Läby och Åland, förbi kyrkan, som ligger vid ån o. 1 14 mil vester från förstnämda stad.

Vengia nämnes 1301, och 1314 såsom hörande till Ullarakir. Kyrkoherdars namn förekomma ock redan på 1300-talet. Socknen utgör nu med Läby ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen. Kyrkan är gammal, men nyligen reparerad. På 1400-talet förekommer här ett S:t Johannis Döparens gille. — Runstenar skola finnas vid kyrkan, och vid flera gårdar, dalen uppföre ända till Fiby.

Gårdar: Brunna, s., 1 mantal frälse säteri, har tillhört slägterna Bölja o. 1640, och Rudbeck, sednare erkebiskoparne v. Troil och v. Rosenstein, sednast 1849 Blomstedt, jemte Täby 1 m. fr., och Ekeby 1 12 m. frälse säteri; det sednare har tillhört slägterna Djurberg