Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

160

Gårdar: Brunby, nära kyrkan, 1 58 mantal berustadt säteri, har i sednare tider tillhört prof. Aurivillius 1825, v. Küsel, Lemke 1849. — Prestgården, vid kyrkan, 1 12 m. krono; Kaplansbol i Broby 12 m. — Hesselby, 3 m. berustadt säteri, tillhörde o. 1640 slägten Sjöblad, 1849, jemte 34 m., Westerberg. — Brunby med flera gårdar nämnes 1316.

VIII. Bälings Härad, från Jumkils-ån i sydvest, till Skuttunge- eller Björklinge-ån i nordost, och från Fyris-ån i sydost till Wåla härads gräns af Westerås län i nordvest, består öster ut hufvudsakligen af slättbygder, i vester af lågländig och kärrig bergs- och skogsbygd; och omfattar, med en del af Ulleråkers härad för Jumkils socken, fyra socknar, hörande till Ulleråkers prosteri, och, utom nämda del af Jumkil, till Bälings, Waxala och Rasbo fögderi.

55. Jumkils socken, på ömse sidor om Jumkils-åns mellersta lopp, mellan Wänge i söder, Börje och Åkerby i öster, Bälinge i norr, Harbo ytterst i nordvest, Järlåsa och Åland i sydvest, upptager 0,813 qv. mil land, 0,003 vatten, hvaraf tillsammans 0,411 qv. mil söder om ån hör till Ulleråkers härad, det öfriga till Bälings. Å-dalen är öster ut jemn och bördig, med lerjord, men ej särdeles bred, och begränsad å ömse sidor af bergkulligt land; i vestra hälften intages mesta utrymmet af en mera jemn och sank skogsmark, å häradsallmänningen, der åns båda öfra grenar mötas, från Bäling och Järlåsa, och sydligare Säfva-åns ena gren upprinner ur Möj- och Gris-sjöarne, samt Läby-ån ur Börjesjön. Åkerbruk är hufvudnäringen, hvarjemte idkas något skogsbruk. Hemmantalet är 25 916 oförm., 23 förm., hvaraf inom Ulleråkers härad 4 18 skatte, 78 krono, 3 12 frälse, inom Bälings 3 716 skatte, 58 krono, 10 716 frälse. Folkmängden år 1840 var 482 på 102 hushåll; år 1848: 586, hvaraf mindre delen inom Ulleråker. — Vägen från Upsala till Wåla går på norra sidan om ån, åt nordost från Åkerby till Bäling, förbi Dalkarlsbo gästgifvaregård, som ligger 2 mil nordvest från Upsala; bland mindre vägar är en ny häradsväg till Bäling, från landsvägen

nordost