Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

164

skogsmark kring källorna till nämda å, och till ett af Harbo-åns tillflöden. Äfven hit sträckte sig den fordna häradsallmänningen. Åkerbruk är hufvudnäringen, hvartill dock ännu kommer något skogsbruk. Hemmantalet är 72 712 oförm., 62 1932 förm., hvaraf 24 2932 skatte, 11 1316 krono, 25 78 frälse. Folkmängden år 1840 var 969, på 231 hushåll, år 1848: 945. — Två vägar från Bälinge, vester och sydost, och en från Björklinge i norr, mötas vid kyrkan, o. 1 34 mil från Upsala.

Skutunge förekommer 1314 såsom hörande till prov. Belling. Kyrkoherdar eller, som det vill synas, vikarier för archidiaconus i Upsala nämnas från 1300-talet. Sedan reformationen är socknen ett konsistorielt pastorat, nu af 2:dra klassen; kaplaner förekomma före midten af 1600-talet. Kyrkan skall vara gammal, bygd af gråsten, försedd med torn 1801—3. — Runstenar lära finnas vid kyrkan och i nejden deromkring. Vid »Skut-ån» skall K. Wanlands grafhög finnas.

Gårdar: Behmersberg eller Tupen, s., 1 12 mantal frälse säteri, har tillhört slägterna Oxenstjerna och Behmer på 1600-talet, Upsala akademi 1741, v. Engeström 1825 och 1849, jemte 8 34 m., utom — Ytterby, v. n. v., 1 m. frälse säteri. Prestgården, vid kyrkan, 1 m. krono; Kaplansbol 12 m. i Häggeby, n. — Vid Brunby, n., finnes en fordom bearbetad silfvermalms-anledning. — Vid Öfverbo, längst i vester, har funnits en masugn, anlagd 1730 af Cronström, sedermera tillhörig Funck, som anlade Ramsjö bruk i Hvittinge socken af Westerås län. Malmen hemtades dels från trakten af Ramsta, i norr nära södra Temnaren, dels från Gråmursgrufvan i den del af Harbo socken, som hör till Norunda härad.

IX. Norunda Härad ligger dels vid Fyris-åns vestra strand från Björklinge-åns till Wendel-åns utlopp, dels på ömse sidor om Fyris-ån, mellan Bälings, Waxala och Rasbo härader i sydvest och sydost, Olands och Örbyhus i norr, samt sjön Temnaren längst i vester mot Wåla härad; består dels af mera eller mindre öppna, nästan skoglösa slätter, dels af skogsmarker i nordvest och nordost; och omfattar, med smärre delar af Waxala och Rasbo härader, fem socknar,