Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/170

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

166

Gårdar: Wallby, s. o. vid Fyris-ån, 4 12 mantal, hvaraf 12 frälse, tillhörde 1825 gr. Taube, 1849 frih. Lagerbring. — Kättsta, n. o., 2 38 m. ber. säteri, egdes 1849 af Lofvén. — Prestgården, vid kyrkan, 1 14 m. krono; kaplanen besitter 12 m. krono i Skällsta, ö. — Ernatuna gård m. fl. nämnas 1316.

60. Lena socken, på ömse sidor om Fyris-ån och den från nordvest tillstötande Wendels-ån, mellan Ehrentuna i sydvest, Tensta i vester och norr, Kil och Rasbo i öster, upptager 0,419 qv. mil land, hvaraf 0,133 qv. mil hör till Rasbo härad, utgörande större delen af hvad som ligger öster om Fyris-ån. Kring åarne är landet något sidländt, i allmänhet en föga kuperad skoglös slätt, blott åt sydvest och öster något mera bergländigt, östligast ej utan skog. Fyris-åns vestra strand följes äfven här af sandås. Rådande jordmån är sandblandad lera, åkerbruk hufvudnäringen, hvartill här kommer något skogs- och bergsbruk. Hemmantalet är 60 58 oförm., 48 38 förm., hvaraf 9 14 skatte, 8 34 krono, 16 38 frälse inom Norunda härad, 11 12 skatte, 2 12 krono inom Rasbo; dertill kommer Wattholma jernbruk, hvarunder en tredjedel af mantalen lyda. Folkmängden år 1840 var 1048 på 245 hushåll, år 1848: 1097, hvaraf mindre delen i Rasbo härad; 1847 räknades 308 vid Wattholma gård och verk. — Landsvägen från Upsala till Dannemora går midt igenom socknen från söder till norr, från Ehrentuna till Tensta, först på vestra sidan om Fyris-ån, förbi Uggelsta gästgifvaregård, 1 58 mil från Upsala, och kyrkan, 14 mil nordligare, men från Wattholma utefter den östra stranden. Mindre vägar gå till Tensta, och öster om Fyris-ån till Rasbo och Ehrentuna.

Lena nämnes 1314 såsom hörande till Norundh, Lenbo 1316 till både Norund och Resbohundæri. Af kyrkoherdar förekomma en och annan från 1300-talet, kaplaner från 1644. Kyrkan, belägen på sandåsen, är gammal, bygd af tegel, med sednare tillbygdt högchor, äfvensom grafchor från 1717 för slägten Bjelke till Salesta, och torn från 1763, allt repareradt 1827. — Runstenar förekomma vid kyrkan och utefter båda vattendragen.