Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/171

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
167

Gårdar: Wattholma, ö. vid Fyris-ån och nära kyrkan, 3 mantal frälse säteri, med 3 m. rå och rör, 12 frälse; jernbruk, med 2 härdar, 1400 skeppund stångjernssmide af eget tackjern, fordom från masugn på stället, nu från Länna i Almunge af Stockholms län; qvarn och såg m. m. Gården nämnes 1316 jemte flera andra, och synes sedan lång tid tillbaka ha tillhört egarne af Salesta i Tensta socken, såsom slägten Bjelke från 1400-talet, då bruket skall ha blifvit anlagdt på Trollbo hemmans grund, och intill midten af 1700-talet; derpå gr. Brahe. Brukets och gårdens taxeringsvärde år 1847 var 161,000 R:dr. Underlydande äro inom socknen 14 78 mantal; hvaribland Trollbo, n., 34 m. frälse säteri; och Edshammar, s. på östra sidan om Fyris-ån, 4 m. skatte, med tillhörande 1 m.; den sednare egendomen har förut o. 1825 tillhört slägten v. Nackrey. I närheten af Wattholma finnes ett kalkstensbrott. — Prestgården, vid kyrkan, 1 38 m. krono; kaplanen besitter 12 m. krono i Änge, s. — Ekeby, s., 1 12 m. krono, militieboställe. — Uggelstavall, s., gästgifvaregård, 1 m.

61. Tensta socken, äfven på ömse sidor om Wendels- och Fyris-åarne, mellan Lena och Ehrentuna i söder och sydost, Björklinge i vester, Wiksta och Wendel i nordvest, Dannemora i norr, Morkarla och Rasbo Kil i öster, upptager 0,943 qv. mil land, 0,020 vatten; och består hufvudsakligen af tvenne delar, kring hvar sitt vattendrag, mellan hvilka Lena och Wiksta socknar, å ömse sidor, gå hvarandra temligen nära. Sydvestra delen kring Wendels-ån, der kyrkan ligger, 2 12 mil från Upsala, är den bättre hälften, en föga kuperad slätt, något sidländt vid vattnet, och med ringa utmark åt sydvest; den nordöstra delen kring Fyris-ån, som här går ifrån Dannemorasjön genom Stock- och Knifsta-sjöarne, är åt vester dels jemn, här och der sidländt, dels sandig, åt öster något skogig och bergländig. Rådande jordmån, i allmänhet taget, är lös sandblandad lera. Åkerbruk är hufvudnäringen. Hemmantalet är 83 14 oförm., 62 18 förm., hvaraf 22 58 skatte, 11 krono, 28 12 frälse. Folkmängden år 1840 var 1280 på 240 hushåll, år 1848: 1355. — Landsvägen från Upsala till Dannemora går