Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

168

öster om Fyris-ån, norr ut från Lena; en väg mellan Lena och Wendel går åt nordvest, nära utmed Wendels-ån, och förbi kyrkan.

Tensta förekommer 1314, såsom hörande till Norundh; af kyrkoherdar nämnes en 1292, kaplaner från 1593; socknen utgör ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen. Kyrkan är af tegel, utan torn, gammal, ehuru troligen från flera olika tider. Under choret är en graf för slägten Bjelke till Salesta, af hvilken bland andra Kgl. rådet Nils Bjelke (död 1716) här är begrafven. — Af fornminnen nämnas runstenar i kyrkan, och vid flera gårdar och byar utefter Wendels-ån.

Gårdar: Altomta, s. o. nära Wendels-ån, 3 mantal rusthåll, har i sednare hälften af 1700-talet tillhört slägten Ekeberg, år 1849 Trafvenfeldt. — Tuna, s. vid samma å, 12 m. frälse, 1 skatte, med såg, nämnes 1316, har i nyare tider tillhört slägten Flemming, i de sednaste Annerstedt 1825, Winblom 1849. — Gropens qvarn; Järsta qvarn, s., äfven vid Wendels-ån. — Prestgården, vid kyrkan, 1 14 m. krono; kaplanen besitter 12 m. i Bräcksta, n.v. — Fasma, n.v., 4 12 m frälse, nämnes 1316, gjordes till herresäte af slägterna Oxenstjerna och Lewenhaupt, tillhörde 1825 Wrede, innehades 1849, jemte 8 m. inom socknen, 1 18 i Wiksta, af Björkman, egare till Sätuna i Björklinge. — Salesta, ö. vid Fyris-ån, fordom äfven kalladt Salstaborg, är ett gammalt herresäte, der redan lagman Thorgny under hedniska tiden förmenas ha bott, sedermera under medeltiden tillhört slägterna Läma, Sparre, Oxenstjerna, genom utbyte mot Söder-Ljusterö, slutligen Bjelke, i följd af morgongåfva och arf, från slutet af 1400-talet till midten af 1700-talet, derpå gr. Erik Brahe genom köp, hvilkens slägt innehar det ännu. Godset är 3 12 mantal frälse säteri, med 11 underliggande inom socknen. Gården har varit befästad, belägrades 1463 af K. Christian I, och angreps äfven af Erik XIV:s folk. År 1613 uppbygdes ett nytt stenhus, 1679 det nuvarande; det innehåller ett kapell från Kgl. rådet Nils Bjelkes tid, och samlingar af åtskilliga slag, hvaraf dock en del, såsom bibliotheket, är flyttadt till Sko. Här finnes ock park och trädgård.