Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
169

62. Björklinge socken, mellan Skuttunge i sydvest, Ehrentuna, Tensta och en del af Wiksta i öster, Wendel och nordvestra delen af Wiksta, samt den till länet hörande delen af Harbo, i norr, omfattar 0,937 qv. mil land, 0,064 vatten. Wisjö-ån utgår här från Welången, genom Wisjön, och vidare åt söder; Wilsåkers-ån bildar södra gränsen, och den af bådas förening bildade Björklinge-ån den sydvestra gränsen mot Skuttunge. Östligare går Långsjöns vatten till Wiksta. Vid dessa vattendrag är i socknens sydöstra del mestadels slättbygd, här och der sidländt, annars kullig; emellan dem båda går en sandås, hufvudsakligen i sydostlig rigtning. Vester ut mot Temnaren är mest lågländig skogs- och kärrmark å häradsallmänningen, med lutning både åt nämda sjö och åt öster. Vid Temnaren ligger den omtalade, i civilt afseende hit hörande delen af Harbo socken, äfven till stor del skogsmark. Rådande jordmån i östra bygden är lera, här och der sandblandad; jemte åkerbruket, såsom hufvudnäring, drifver orten något skogsbruk. Hemmantalet är 78 12 oförm., 72 724 förm., hvaraf 14 38 skatte, 4 724 krono, 53 58 frälse. Folkmängden år 1840 var 1175 på 247 hushåll, år 1848: 1248. — Landsvägen från Upsala till Gefle går genom socknens östra del åt nordnordvest, från Ehrentuna till Wiksta, till stor del utefter sandåsen, förbi kyrkan, som ligger 1 78 mil från Upsala, och den 58 mil nordligare belägna Läby gästgifvaregård; hvarifrån en väg utgår åt norr till Wendel; mindre vägar gå i södra trakten till Skuttunge och Tensta, en från kyrkan åt norr och vester omkring Långssjön till Wiksta. Vid Läby är häradets tingställe.

Birklinge förekommer 1314 såsom hörande till Norundh; af kyrkoherdar nämnes en från 1300-talet, kaplaner från 1633. Socknen utgör ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen. Kyrkan är af okänd ålder; har ett grafchor, der åtskilliga egare af Sätuna säteri ligga begrafna, samt en graf tillhörig Närlinge säteri. Förstnämda gårds egare hafva gjort anspråk på patronats-rätt. — Ett S:t Botolphs gille förekommer 1489. Runstenar skola finnas vid kyrkan, och vid gårdar