Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
187

Hökhufvud, jemte frälseräntor af 15 18, m. m.; masugn, för malm från Dannemora; stångjernsbruk med 2 härdar, 375 skeppund privilegieradt, men oinskränkt rekognitionssmide, och 1500 skeppund medeltillverkning, af eget tackjern, samt med utskeppning på Stockholm, öfver egen lastplats Husbacka i Börstils socken af Stockholms län; vidare qvarn m. m.; är ett af länets största gods. Bruket anlades 1615 af Hans Iwarson för kronans räkning, köptes 1643 af L. de Geer, tillhörde hans slägt till sednare hälften af 1700-talet, o. 1770 Lefebure, sednast och ännu 1849 slägten Reutersköld. Här finnes åbyggnad af sten, trädgård o. s. v. Verkets och gårdens taxeringsvärde år 1847 var 279,589 R:dr.

76. Dannemora socken, kring en del af Fyris-åns öfra lopp, mellan Morkarla i sydost, Tensta i söder, Wendel i vester, Tegelsmora i nordvest, Film i nordost, omfattar 0,523 qv. mil land, 0,051 vatten. Af nämda vattendrag höra hit södra delen af Dannemora Grufsjö, och större delen af Dannemorasjön, båda med rigtning åt sydsydvest, samt åtskilliga tillflöden till den sednare, det största från Harviksdammen i öster. Mellersta bygden vester om sjöarne är den jemnaste och bästa, något sidländt vid vattnen; gränstrakterna åt vester, norr och öster äro mestadels bergländig eller kärrig skogsmark. Vid Grufsjöns östra sida, på gränsen till Film, i en låg bergås, är det ryktbara gruffältet, som ger orten sin förnämsta näringskälla. För öfrigt idkas, i sammanhang med grufrörelsen, dels skogsbruk, dels åkerbruk, å svag sandblandad lerjord, svartmylla och mojord. Hemmantalet är 27 34 oförm., 26 38 förm., hvaraf 8 14 skatte, 3 78 krono, 14 14 frälse; 3 mantal lyda under gr. De Geers egendomar, 7 14 jemte Harviks qvarn och frälseräntor af 5 m. under Österby, 1 18 m. under grufbolaget. Folkmängden år 1840 var 1057, på 204 hushåll, år 1848: 1046. — Landsvägen från Upsala går på Dannemorasjöns östra sida åt norr, förbi Andersby gästgifvaregård, 3 34 mil från Upsala, och vänder sig slutligen åt nordost till Film; en gren går dels till grufvorna, belägna 4 14 mil från nämda stad, dels mellan sjöarne åt vester, derpå åt söder till kyrkan, som ligger vid