Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
193

och 1643 kom det, på det vid grufvorna nämda sätt, i Louis de Geers besittning, som förbättrade byggnaderna, och ej mindre smidet genom inkallade Walloner. Hans slägt stadfästades i sin egande rätt 1687, och behöll bruket till 1750. Det köptes då af handelshuset Carlos och Grill; genom gifte med Grills dotter blef Peill delegare; efter hans enkas död köptes Österby af fru A. J. Grill till Söderforss, som åter dels sålde, dels skänkte hälften till numera frih. P. A. Tamm, hvilken derpå dels ärft, dels köpt den andra hälften. Under hans förvaltning först, och sedermera i hans ego, hafva både gods och verk blifvit förökade, oaktadt 2 härdars nedläggning 1806, och båda delarne äfven på alla sätt förbättrade, och medelst byggnader och anläggningar förskönade. Bruket liknar en välbygd småstad; dess dammbyggnader äro utmärkta. Herrgårdens åbyggnad är af sten, och innehåller äfven tafvelgalleri o. a.; kyrkan, och lilla huset med bibliothek, äro särskildta byggnader; utomkring finnas trädgård och park, den förra med en minnesvård öfver fru Grill. På stället finnes lankasterskola, värdshus m. m. Sjelfva Österby med dervarande verk och mantal under eget bruk voro år 1848 taxerade till 652,241 R:dr, hela egendomen till 1,018,762 R:dr; dess samtliga befolkning var 2241 personer på 388 hushåll, hvaraf 958 personer på 141 hushåll voro frälsebönder. — Prestgården, vid kyrkan, 1 mantal krono. — Dannemora gruffält, se vid socknen af samma namn. Andra spridda grufvor, såsom Nya Korss- och Såg-grufvorna, Olof Pers å Elgsjö egor, Kalkbergs i samma trakt, Gräsbo och Andersbo vid norra gränsen, hafva tid efter annan varit bearbetade, dels af Dannemora grufbolag, dels för Österby bruks enskildta räkning.

78. Tegelsmora socken, kring Wendels-åns ursprung, mellan Dannemora i sydost, Film i öster, Löfsta i norr, Tierp i vester, Wendel i sydvest, upptager 0,975 qv. mil land, 0,050 vatten, allt på landthöjdens rygg, med lutning åt flera sidor: Wendels-ån går söder ut genom mellersta landet, bildar Tegelsmorasjön, som från vester mottager tillopp af Gård- eller Tobo-sjöarne, och utfaller i Wendelsjön, hvaraf norra delen hör hit, der socknen skjuter spetsigt ned mellan Wendel och

13