Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
17

Gamla Upsala, hvars högar äro de ansenligaste i Sverige. Beprisade af sagan äro ock Fyris-åns stränder, Fyrisvall, och Ullarakir, sannolikt det nuvarande Ulltuna, samt flera andra ställen i samma och i andra nejder.

Ej mindre förekommer i de äldsta skriftliga handlingar en stor mängd ortsnamn, utvisande Svealands äldsta städer, kloster och kyrkor, Sigtuna, Upsala, Enköping, Wiby, Sko, Hagby m. fl., och klostrens eller kyrkornas tillhörigheter; och särdeles i 1300-talets diplomer återfinner man de äfven i de samtidiga gamla lagarne förekommande tre Folklanden, Uplands ursprungligen särskildta beståndsdelar, Tiundaland, Attundaland och Fjerdhundraland, med deras olika Hundaren eller härader, hufvudsakligen de nuvarande, utom i norr, samt Roden, Roslagen, utefter kusten; allt i bredd med en ej fullt dermed öfverensstämmande kyrklig indelning i provinciæ (prosterier) och parochiæ (socknar)[1]. Af alla socknar, som nu finnas i länet, saknar man i dessa gamla handlingar ej någon alldeles, utom tvenne, Elfkarleby och det

  1. I kyrkligt hänseende har Tiundia omfattat: Habohundæri, nuvarande Håbo härad med ofvannämda tre socknar öster om vattnen; prov. Hagund, nu Hagunda, jemte Aggaholm, nu Holms socken af Lagunda; Ullarakir, nu Ulleråker, utom dess andel i Jumkil; Belling, nu Bälinge med hela Jumkil; Waxaldh, nu Waxala; Norundh, nu Norunda, samt Dannemora och Film socknar; Wendil, omfattande större delen af nuvarande Örbyhus härad, nemligen Wendel, Tierp och Tolfta, samt dessutom Tegelsmora, och tre socknar af Wåla härad utom länet; Rodhin, innehållande Wessland, Löfsta och Hållnäs, samt 4 socknar af nuvarande Frösåkers härad utom länet; Oland, lika med det nuvarande egentliga Olands härad; Resbohundæri, nu Rasbo; dessutom Nærdinghiahundæri och Gestricaland, åter utom länet. (Under Tierp och Wessland innefattades hvad nu är Söderforss och Elfkarleby). Af Attundia, som för öfrigt sträckte sig öfver hvad nu är största mellersta delen af Stockholms län, höra hit blott Bro härads nuvarande 4 socknar, då delar af Brohundæri, som äfven innehöll större delen af nuvarande Färentuna härad af Stockholms län. Fiædhrundia slutligen omfattade prov. Trøghd, nu Trögd, med Alsnø, nu Adelsö socken af Färentuna; Aashundæri, nu Åsunda; Laghund, Lagunda utom Holm; dessutom Simbohundæri och Thorsakir utom länets nuvarande gränser.