Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

18

i nyare tider bildade Söderforss; och det förra namnet finnes såsom ortsnamn. Många socknar, som nu äro annexer, hade då egna curati, kyrkoherdar. För de flesta pastorater har man uppletat sådana från 1300-talet, kaplaner från det i kyrkans häfder betydelsefulla året 1593. — Den verldsliga indelningen synes hufvudsakligen deruti hafva afvikit från den kyrkliga, att Roden blott i den förra, i viss mån, utgjort ett eget för sig, åtminstone i afseende på krigsutrustning, i det att derifrån utgick skeppsmanskapet, likasom det egentliga krigsmanskapet ur Folkländerna; hvaremot den förras särskildta delar lydt under de sednares folklandsting, likasom under deras prosterier[1]. Tiundalands Roden sträckte sig utöfver hela Gestrikland.

I hufvudsaken instämma med de vittnesbörd, som skriftliga dokumenter gifva, äfven traditionela uppgifter om Folkländernas gränser: att Tiundaland åt sydost sträckt sig till Stäket, åt sydvest till Örsunds bro, och Fierdhundraland derifrån till Sævu ström, Sagån, i vester; och att det förras norra gräns gått genom Skepthamar och Wendel, ursprungligen blott till Otanda mor (den oländiga skogen eller Olands skog, redan på 1300-talet Morkarla socken af Oland), ett betecknande namn för dessa inre trakters sednare odling. Om nemligen hvad som är sagdt om diplomernas rikedom på gamla ortsnamn, egentligen gäller de södra slättbygderna, i mindre grad den norra skogs- och skärgårdstrakten, gäller det minst den nuvarande bergslagen på sjelfva landthöjden, hvars odling till ej ringa del daterar sig från de sista seklerna, då utlänningar här först

  1. För öfrigt är ofta svårt nog att urskilja verldslig indelning från kyrklig, och i och emellan båda förekomma en mängd särskildta afvikelser: så benämnas Tierp och Tolfta tillsammans en gång prov. Tierp, likasom Valir et Vendil motsvarar förut nämda Vendil, och Valir ensamt förekommer såsom omfattande sannolikt nuvarande Wåla härad; Jumkils socken föres någon gång till Ulleråkers härad, en del af Börje till Waxala, en del af Waxala socken till Rasbo härad; Oland utsträckes öfver Hökhufvud, nu inom Närdinghundra härad, o. s. v.