Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
19

gåfvo rätt lif åt den industri, som nu gör denna ort till en af de vigtigaste i riket. Samma resultat vinnes, om man ser på befolkningens olika täthet i de särskildta orterna; ty om ock jordmånens olika mottaglighet för kultur har mycket inflytande på folkmängdens tillvext, så uppsökes och upptages å andra sidan alltid den jord först, som är för det mest odlande af alla yrken, åkerbruket, den mest tjenliga. Och just af detta skäl har odlingen i alla härader på länets fasta land synbarligen utgått uppefter och från vattendragen inåt skogsbygderna, ty de ligga alla i långsträckt form utefter åarne eller deras grenar. För öfrigt gäller kanske för nästan alla delar af detta län, om någorstädes i riket, att de fordom en gång varit nära nog lika tätt bebygda som nu, att döma äfven af folksägner, som, ej utan grund af tydligen sig företeende spår, omtala och utvisa mången bygd, som varit odlad, men i följd af pest eller krig, såsom under K. Carl XII:s tid, blifvit ödelagd, och nu är öfvervext af skog.

De förändringar, som af Sverige småningom gjort ett rike, framstå naturligt nog i Upland bestämdare än någonstädes annars: så Upsala konungadömes utsträckande öfver Folklanden först, och dernäst vidare omkring; ehuru ej utan omvexling, för de inre strider, som christendomens införande framkallade, och som här räckte öfver tvenne sekler. Så ock Folklandens och Rodens förening under en landskapslag, en af dem som förberedde en allmän landslag. Bland sednare, jemnförelsevis mindre betydande ändringar i landets administrativa indelning, hör sednast till K. Gustaf I:s tid, att de delar af Fjerdhundra och norra Tiundaland kommit under Westerås lagsaga och län, som sedermera hört derunder; åtminstone räknas de, jemte Åsunda härad, som snart återfinnes under Upland, till besagda län år 1558[1].

  1. Under Upland föras då Tröghden, Enköpings stad, Lagundz och Hagundz härader, och såsom hörande till Upsala län, allt hvad nu lyder derunder och under Stockholms län norr om hufvudstaden; Olandz härad säges innehålla 7 socknar, Tierpe 2, Vendele 2, Norre Roen 7, nemligen Elfkereby, Veslandz, Hållenes, Löfsta, Dannemora, Fölm och Valij (Valö i Frösåker).