Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
20

Gestrikland skiljdes under medeltiden från Upsala län, svårligen från dess lagsaga. Allt det öfriga af de tre Folklanden och Roden nämnes gång efter annan under medeltiden såsom hörande under Uplands lagman, och under befallningsmän i Sigtuna, Upsala, slutligen Stockholm, men då med det undantag, att Upsala och Örbyhus läner ofta nämnas såsom särskildta. På 1640-talet gjordes ett försök att bilda två landshöfdingedömen, Upsala och Stockholms, men det kom ej rätt till verkställighet förrän 1714, då ock förut nämda tre socknar[1] af Håbo härad lades till det sednare; längre fram i samma sekel har en del af Hökhufvuds socken (Sandby åtting) blifvit utbytt mot en del af Ekeby (E. åtting). Lagsagans utsträckning synes, hvad sjelfva Upland angår, ha varit oförändrad; i nyaste tider var hela provinsen med Westmanland och Dalarne förenad till ett helt i detta afseende, tills sednast hela denna rätts-instans upphört. Domsagornas, äfvensom fögderiernas indelning har undergått åtskilliga förändringar, särdeles 1718. — Upsala stift omfattade i fordna tider, såsom nu, både de tre Folklanden och Roden i deras vidsträcktaste omfång, men dertill äfven hela det Svenska Norrland, samt det under Norge lydande Jemtland, och inskränktes först på 1640-talet till Helsinglands norra gräns. Prosteriernas fördelning har varit underkastad mycken omvexling. Erkebiskopsdömets ålder räknas från 1163; ännu några decennier längre tillbaka nämnas biskopar i Upsala, och förut åtminstone en i Sigtuna.

Upsala läns nuvarande indelning för civil förvaltning, under inseende af landshöfdinge-embetet i Upsala, är i 6 fögderier och 18 länsmans-distrikter; för lagskipning i 3 domsagor och 17 härader eller tingslager, i det 2 af de egentliga 13 häraderna, Örbyhus och Olands, sönderfalla i 3 tingslager hvar. Härtill komma i båda afseendena två städer, med hvar sin magistrat och rådhusrätt; Upsala hade till innevarande års början särskildt kämnersrätt.

  1. Oftanämda tre socknar upptagas ännu i 1825 års jordebok under Håbo härad, men hafva numera både polis, lagskipning och uppbörd gemensamma med Erlinghundra härad, och torde således kunna räknas dit.