Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
25

mantal på en qv. mil, i de två mellersta 101, i de två nordligaste 49; och detta lägsta medeltal gäller ock ungefär för de socknar särskildt af de mellersta fögderierna, som ligga, helt eller delvis, i skogsbygden, hvaremot de öfriga, invid sjön eller Fyris-ån, dela de sydligares ställning i detta fall, som i de flesta andra.

Fördelar man hela arealen på landsbygdens 86 socknar, erhålles till medeltal för en sockens vidd ungefär 12 qv. mil; men i verkligheten upptaga tre socknar mindre än 110 hvar, sexton andra under 15, ännu sjutton under 12, blott tolf öfver 1, och deraf tre öfver 2 qv. mil hvar. Kulla innehåller endast 113, Tierp öfver 3 qv. mil, eller så mycket som Håbo och Bro häraders 11 socknar tillsammanstagna. De två sydligaste fögderierna, med tillsammans 31 socknar, upptaga ej fullt 9 qv. mil; det tredje fögderiet, med 2312 socknar, nära 612; det fjerde, med 9 hela och 2 halfva socknar, omkring 612; de två nordligaste, med 2112 socknar, omkring 2423 qv. mil.

Folkmängden i Upsala län uppgifves för olika tider, som följer:

1805 1810 1815 1840 1845 1848
Hela länet 84,141 80,577 80,832 85,294 87,700 88,221
Landsbygden 75,389 74,416 78,782 80,198 80,413
Städerna 5,188 6,020 6,512 7,502 7,808

Minskningen från år 1805 till 1810 förklaras lätt af 1808 och 1809 årens olyckor. Den ringa tillvext, som sedermera egt rum, tillhör minst de fyra sydliga fögderierna; från 1840 har folknummern aftagit i det andra fögderiet, från 1845 äfven i det fjerde. Orsaken härtill är att söka dels i den ständigt starka utflyttningen till städerna, och framför allt till hufvudstaden, dels, hvad särskildt angår de sista åren, i den missvext och deraf följande nöd, som 1844 och 1845 träffat orten. Olikheten åter fögderierna emellan sammanhänger med de öfriga skiljaktigheter vi anmärkt, och har sin grund hufvudsakligen i den olika höjd kulturen hunnit på ena eller andra stället, och det större eller mindre utrymme, som återstår för densamma