Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

26

att inkräkta. Folkmängdens tillvext i städerna tillhör egentligen Upsala. — Fördelar man summan 80,413 på landsbydens 86 socknar, uppstår ett medeltal af 935 personer för hvarje socken; men t ex. Holm räknade det anförda året 265 innevånare, Tierp 5011; det sednare mera än Håbo härads alla sju socknar tillsammanstagna, eller Hagunda, eller Lagunda härads nio socknar. Fördelas åter nämda folknummer på hela arealen, blir medeltalet 1723 innevånare på qvadratmilen; men de 2 sydligaste fögderierna räknade p. m. 2299, och flera socknar öfver 3000; det tredje fögderiet 2010, det fjerde 1576, de två nordligaste 1479 på qv. milen. Minst befolkad var Jumkils socken, efter 718 personer på qvadratmilen. — Hela landsbygden öfverhufvud räknade 22 personer på hvarje hemman, de två nordligaste fögderierna 31.

Hushållens antal var år 1840 i städerna 1198, å landet 15,716, så att på förra stället 5 till 6, på det sednare 5 personer utgjorde ett hushåll. Ingångna äktenskap under de 5 åren 1836—40 voro p. m. för år 602, under det föregående qvinqvenniet p. m. 712. Antalet af personer, som lefde i äktenskap, förhöll sig till hela befolkningen som 10 till 39 i städerna, och till inemot 28 å landet. Födde voro p. m. för år, i städerna 173, å landet 2234; döde i städerna 204, å landet 1933. Men i följd af de förut nämda inflyttningar från land till stad, var verkliga folkökningen annorlunda beskaffad, än hvad häraf kunde slutas: den steg under alla 25 åren från 1815 till 1840, till 202 p. m. årligen för land och stad tillsammans, och under de sista 5 åren, 1841—45, till p. m. 283 för landet, 198 för städerna.

Proportionen mellan födde och döde af man- och qvinkön hade under åren 1836—40 varit temligen lika för stad och land. Under föregående decennier hade dödligheten visat sig relativt större å mankönets sida, särdeles i städerna; hvarför ock antalet af män år 1840 förhöll sig till antalet af qvinnor, i städerna som 28 till 37, å landet som 37 till 41. Detta förhållande af större dödlighet å mankönets sida hade ock förnyats under åren 1841—43. — Af de årligen födda voro