Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
27

1840 i städerna 15 till 14 oäkta, å landet 116. Af hela befolkningen slutligen voro ungefär 33 procent under 15 år, 59 mellan 15 och 60, samt 8 öfver 60 år. Till 1845 hade uti sistnämda förhållanden ingen betydande förändring visat sig.

Någon klassifikation efter stånd och yrke låter sig ej rätt göra, emedan mången idkar mera än ett yrke på en gång, År 1840 beräknades de män, som innehade embete eller tjenst, till 1918; de som från sådan tagit afsked, till 1863; studerande till 938; privatas betjening utom de s. k. yrkena till 387; de som idkade handel, sjöfart och handtverk, till 1975; de bruks- och fabriksidkande till 1275; landtbruksidkare utom bondeståndet till 1571; fattige till 980; allt detta utom qvinnor och barn under 10 år. Bondeståndet utgjorde 20,203 personer af mankön, hvaraf 2649 voro bönder på egna hemman, 2220 på andras, 1462 jordtorpare, 1336 stattorpare; 96 skärbönder, 34 nybyggare sedan sista qvinqvennium, 6471 söner af allmoge i allmoges tjenst och öfver 15 års ålder, 3178 mellan 10 och 15 år, 1303 arbetsföre och 384 vanföre backstugu- och inhyseshjon, utom 1070 åldrige som lefde på undantag eller i sambröd med sina barn. Allmogens qvinnor voro 21,121, dess barn af båda könen under 10 år 11,492. Man skulle således kunna beräkna de mera eller mindre arbetsföre af de vanligen s. k. närande klasserna till omkring 60 procent. Inemot 14,000 personer äro mera eller mindre uteslutande sysselsatta med bergs- och bruksrörelsen. — Af länets samtliga hushåll för år 1840 ansågos 1532 ega utöfver hvad de till sitt uppehälle behöfde, 9846 egde detta jemnt upp, 4459 behöfde delvis underhåll, och 1077, af kanske 3 till 4000 personer, måste helt och hållet försörjas af andras medel enskildta eller allmänna. — Enligt sista femårsberättelsen voro i städerna af 100 personer 34 frie från skatter, å landet 46.

Förmögenheten är här, som allestädes, olika fördelad i olika orter, vanligen jemnare å landet än i städerna, der rikedom och fattigdom gemenligen stå i skarpare motsats mot hvarandra. Emellertid äro detta läns båda städer, hvar i sin mån,