Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
31

Folkskolor äro numera inrättade i alla länets socknar, en del efter lankastermethoden; den till dem utgående allmänna afgiften stiger till omkring 8400 R:dr; dertill kommer hvad genom särskildta öfverenskommelser inom socknar, eller genom enskildtas frikostighet tillägges, för att hinna eller öfverskrida det minimum af inkomster, som för lärarne är bestämdt. Åtskilliga större bruk hafva egna skolor. Någon slöjdskola fanns ännu ej år 1847 på landet. Genom städernas läroverk är sörjdt för högre undervisning, och i Upsala stad sedan århundraden äfven för lärdomsbildning samt embetsstudier. — Fattigförsörjningen bestrides sockenvis genom utgående medel eller särskildta stiftelser. För sjukvården finnes hufvudsakligen inrättningar af allmän art: ett hospital nära Upsala stad, gemensamt för detta och närliggande läner, å hvilket p. m. 185 sinnessjuka inrymmas; ett länslazarett å samma ställe, underhållet genom årliga bidrag; och en arbets- och korrektionsinrättning, äfven nära Upsala; ett särskildt fattighospital är genom enskildt gåfva på 1600-talet grundadt i Weckholms socken, nu inrymmande 13 personer. — De flesta socknar hafva egna sädesmagasiner med betydliga fonder. Sparbanker finnas i städerna, i Tierps, Wendels, Wiksta och Elfkarleby socknar, samt vid Söderforss bruk. Brandförsäkringsbolaget för hus och lösegendom å landet hade i detta län i September 1848 ett ansvarighetsbelopp af nära 534 millioner R:dr för hus, 2110 millioner för lösegendom. Mälarprovinsernas enskildta bank har ett afdelningskontor i Upsala. En äldre inrättning af obestridd fortfarande nytta är länets landthushållningssällskap, som ock i nämda stad har sin medelpunkt. Hvad för öfrigt för särskildta näringar är gjordt på offentlig eller enskildt väg, och är af någon större vigt och betydenhet, skall hvart på sitt ställe nämnas.Upsala län har en för alla trakter gemensam hufvudnäring, åkerbruket. En annan, bergsrörelsen, är inskränkt till en del socknar, men är der af stor betydenhet, och understödd af så