Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
33

till nytta; och om äfven här, som i södra trakterna, naturen dels hjelpt sig sjelf, dels konstgjorda aftappningar beredt mycket utrymme för menskliga fliten, så är ännu mången eröfring att göra från de frostälskande träsken. I nyaste tider har man sökt utdika trakten kring Bredsjön i Järlåsa, Bälinge-måssar i Skuttunge och Bälinge, två sjöar vid Sätuna samt Söder Wisjö-måsse i Björklinge, Wendelsjön i Tegelsmora och Wendel, flera kärr i Film, Bo- och Gallerås-sjöarne i Elfkarleby, o. s. v, äfvensom man upprensat Funbo-ån i Rasbo; särdeles har man användt arbete på att minska den öfverflödiga vattentillgången i Tierps-åns temligen flacka och sakta lutande dal: man har aftappat, helt och hållet eller delvis, Wiggarn och Tösjön i Tierp, och Sandbysjön i Wessland; ett mera genomgripande företag har varit i fråga, att sänka sjelfva Temnaren, hvaraf framför allt Wåla härad kring sjöns tillflöden utom länet skulle vinna, men äfven flera härader på denna sidan; denna plan har dock blifvit öfvergifven, för de förluster den ansetts skola medföra för de vid Tierps-ån liggande bruk och andra vattenverk. Äfven har nyligen vid Österby vattnets område blifvit ökadt genom uppdämning, men å en ej till någon nytta bärande mark. I allmänhet öfverklagas numera ej de uppdämningar, som i bergverkens omgifningar förekomma, dels emedan de ingen verklig skada göra, dels emedan den som sker, nöjaktigt godtgöres. Blott Odensforss qvarn i Tierp och Walde qvarn i Skefthammar voro ännu 1847 föremål för klagan.

Med alla nämda utdikningar äro dels redan vunna, dels påräknade att vinnas tillsammans 21,000 tunnland odelbar jord. Statsverket har, enligt Konungs och ständers beslut, gått tillhanda med större eller mindre låneunderstöd. Men vida flera dylika hafva blifvit begärda förgäfves, och egna kapitaler till sådana på framtida fördel beräknade företag finnas sällan annat än hos enskildta förmögnare possessionater. Emellertid kunna redan, som antydt är, de nordliga socknarne i detta län

temligen betäcka det egna spanmålsbehofvet, äfven för jernverken

3