Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

34

med deras betydliga, ofta med småstäders täflande, menniskomängd; och de sydliga orterna framalstra så mycket utöfver den egna åtgången, att hela länet i allmänhet redan för flera år sedan beräknades att afyttra en tredjedel af sina sädesprodukter.

Mindre förmånlig visar sig jordbrukets ståndpunkt med hänsyn till brukningssättet. Allmogen står ännu qvar vid det gamla tveskiftes eller s. k. trädesbruket, att hvartannat år låta jorden hvila, trädas och dikas, hvartannat år beså den, och det ungefär till 2452 med råg, 2552 med korn, 352 med hvete. På svagare, sand- och mo-blandad jord sås mera råg jemte blandsäd och hafra, mindre korn, och intet hvete. Hos ståndspersoner tilltager bruket af sistnämda sädesslag, och man har äfven börjat använda s. k. vårhvete. En liten särskildt del af bondens trädesåker upptages gemenligen af ärter, rofvor, böner och klöfver, som vinner alltmera insteg; en större del af potatis, hvars odling intill de sednaste åren ständigt tilltagit. På nyplöjd jord sås mest hafra och vicker, samt lin, detta dock nästan blott i länets nordliga socknar. Hampa och humla har aldrig odlats annat än i ringa myckenhet, och nu snarare mindre än mera än förr. Deremot synes trädgårdsskötseln göra framsteg. — Såsom brukningssättet, så är ock redskapen ännu mestadels den gamla. Dock har den s. k. Amerikanska plogen vunnit i förtroende, och en mängd sådana anskaffas årligen från Furudals bruk i Dalarne, der de tillverkas. Likaledes användas tröskmaschiner på många ställen, och tillverkas i orten inom åtskilliga socknar.

Vid enskildta herrgårdar[1] äro nyare tiders mångfaldiga uppfinningar och förbättringar, i afseende på method och

  1. Särdeles lära vara att nämna: Lennartsnäs och Stäket i Bro Näs socken; Torresta i Låssa; Aske, Håtunaholm och Nyborg i Håtuna; Fånö i Löth; Eka i Lillkyrka; Ekolsund i Husby Sjutolft; Lundby i Tillinge; Haga i Svingarn; Hacksta i Enköpings Näs; Friberg i Fittja; Sjö i Holm; Staby i Girista; Taxnäs i Fröslunda; Klippingeberg i Bälinge; Sätuna i Björklinge; Jälla i Waxala; Hallqved och Marielund i Funbo; Frötuna i Rasbo; Lydinge i