Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
35

redskap, i större eller mindre mån antagna och tillämpade, framför allt en flerårig cirkulation; och exemplet har ej varit utan inflytande på allmogen. Länets landthushållningssällskap har varit och är fortfarande verksamt för utbredande af kännedom i allt hvad till landtmanna-yrkenas förkofran hörer, och särskildt för anskaffande af ädlare säden, af nya redskap, och af träd till plantering. Det har ock sedan 1831 beredt mången bondson tillfälle att i andra orter, särdeles kring Hedemora och Fahlun, sednare vid Degernäs institut i Westergötland, inhemta erfarenhet i bättre åkerbrukssätt. Nyligen har provinsen fått ett eget landtbruks-institut vid Ulltuna kungsgård, hvilken blifvit åt institutet upplåten, och der redan till en början år 1848 antogos 18 elever. Så väl genom theoretisk och praktisk undervisnings meddelande åt lärjungar, som genom egen tillämpning och röns anställande, skall denna anstalt komma att verka för jordbrukets förkofran, och det ej minst genom dermed förenade inrättningar till boskapsafvelns förädling.

Nedanstående siffror visa ungefärliga förhållandet mellan de särskildta sädesslagen å landsbygden, till utsädets och afkastningens myckenhet, allt i medeltal för åren 1843-47:

Utsäde, tunnor. Behållen afkastn., tunnor. Medelproportion.
Hvete . . — 3,326 — — 21,886 1 :6,5.
Råg . . — 24,876 — — 121,045 1: 4,8.
Korn. . — 22,504 — — 117,282 1: 5,2.
Hafre . . — 3,146 — — 19,989 1: 6,3.
Blandsäd . — 4,841 — — 30,575 1: 6,3.
Ärter . . — 2,021 — — 11,25 1: 5,5.
S:a — 60,714 — — 322,028 1: 5,3.
Potatis . . — 23,474 — — 128,062 1: 5,5.

Utsädet af alla de egentliga sädesslagen tillsammans hade efter dessa uppgifter, jemnförda med äldre, ökats blott med ett tusende tunnor på 15 år, af potatis med föga mindre på hvarje

    Stafby; Gimo i Skefthammar; Österby i Film; Löfsta i Löfsta; Örbyhus i Wendel; Elfkarlö i Elfkarleby.