Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

38

dylikt är anlagdt vid Ekolsund [1]. Till hästafvelns förbättring äro tillfällen beredda dels vid akademiska stallet i Upsala, dels å några lediga numrer vid Dragonregementet, äfvensom nyligen en enskildt förening är för detta syftemål bildad.

Antalet af underhållna kreatur beräknades p. m. för åren 1843—47, som följer:

Hästar. Oxar. Kor. Ungb. Får. Svin. Getter.
Å landsbygden . 17511. 7134. 28574. 14194. 60650. 28977. 526.
I städerna . . . 271. 4. 213. 1. 94. 139. -
På ett hemman
å landet . . . 15. 2. 8. 4. 17. 8. -;

i det hela ungefär så som under nästföregående decennier. En ringa del af ladugårds-afkastningen å landet säljes i städerna, nemligen småkreatur, smör, ost, mjölk o. s. v., men utom länet litet eller intet, när som ej foderbrist tvingar till nedsättning af kreaturens antal. Hela produktionsvärdet har under nästförflutna tider varit beräknadt till omkring 450,000 R:dr, eller kanske 125 R:dr på hemmanet, värdet af det afyttrade till 70,000, eller 18 på hemmanet. Tillägger man hvad dragare inbringa genom körslor, torde emellertid hela det årliga värdet af denna näringsgren kunna uppskattas öfver 12 million R:dr, i alla fall en föga billig proportion mot jordbrukets produktionsvärde, ehuru bådas inbördes sammanhang synes fordra helt annat. — Den med båda sammanhängande binäring, som utgöres af Bränvinsbränningen, till eget bruk och till afsalu, samt till godo för ladugården, synes under föregående tider hafva varit uppdrifven till betydlig höjd, likasom i allmänhet inom riket, men under de två sednaste missvextåren, i följd af stegrade sädespriser, hafva betydligt sjunkit, att döma af de för densamma utgående afgifter till staten, hvilka under de 5 åren 1843—47 uppgått till 2580 R:dr för städerna, 12,327 för

  1. Öfriga gårdar, som utmärka sig genom omvårdnad för boskapsafvel, äro: Lennartsnäs, Stäket, Håtunaholm, Aske, Nyborg, Eka, Staby, Friberg, Taxnäs, Klippingeberg, Sätuna, Hallqved, Marielund.